Zysk/strata z lat ubiegłych 🧐

Dzisiejszy temat nieco wybiega poza kolejność (ostatnio poruszałam zagadnienie rozliczeń międzyokresowych), ale pojawił się on ostatnio w pytaniach, jakie kierujecie do mnie 🧐🧐🧐

W tej pozycji ujmujemy wynik roku poprzedniego a odbywa się to w opisany poniżej sposób.

Załóżmy, że chodzi o rok 2018. Po ujęciu w księgach wszystkich zapisów przenosimy konta wynikowe na konto wyniku finansowego, czyli np. 860.
Jeśli prowadzimy ewidencję zarówno na „4”, jak i „5”, to w zależności od przyjętego wariantu RZiS należy wcześniej:

1. RZiS porównawczy. Wszystkie salda na kontach zespołu „5” przenosimy na konto „490”. Na tym koncie powstanie saldo, które wykażemy jako zmianę stanu produktów w RZiS. Następnie przenosimy saldo konta 490 na 860.

2. RZiS kalkulacyjny. Wszystkie salda na kontach „4” przenosimy na „490”. W związku z tym, że każdy zapis na koncie „4” jest potem ujmowany na koncie „490”, salda Wn na „4” są równe saldu Ma „490” (przy klasycznym ujęciu), w związku z tym, wszystkie te salda po przeksięgowaniu wyniosą zero.
W rachunku kalkulacyjnym nie ma bowiem pozycji Zmiana stanu produktów 🤭🤭🤭
I co dalej⁉️
Na koniec roku mamy więc saldo na koncie 860. Pamiętajmy też (a to częsty błąd), że saldo konta Podatek dochodowy (np. 821) również przenosimy na konto wyniku finansowego, czyli 860 ❗️
Z początkiem roku saldo tego konta przenosimy na konto 820 Rozliczenie wyniku finansowego.
Dlaczego❓
W nowym roku wynik finansowy roku poprzedniego nie jest już bieżącym wynikiem finansowym, tylko „historycznym”. Dlatego przenosimy go z konta wyniku bieżącego na konto rozliczeniowe.

Oczywiście, dalsze „trzymanie”👊 na koncie 860 wyniku z roku ubiegłego nie jest żadnym błędem, ale wszelkie uproszczenia w tym zakresie powinny wynikać z naszej świadomej decyzji 👌
Nasze saldo wyniku za rok 2018 „wisi”🏗 sobie spokojnie na koncie „820” aż do zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018 🥳🥳🥳

Może się zdarzyć, że w tym czasie dokonamy korekt w sprawozdaniu 2018 roku (jest to możliwe aż do dnia zatwierdzenia) i wówczas musimy dokonać ww. zapisów w odniesieniu do zapisów korygujących (czyli przenieść korektę na konto 490, 860 i 820) 😲😲😲

Jeśli wspólnicy zatwierdzą sprawozdanie finansowe i wynik finansowy, to dokonujemy zapisów zgodnie z ich uchwałą.
I tak:
Kwotę, którą przeznaczono na kapitał zapasowy (lub rezerwowy): Wn 820 Ma 801/802 (czyli odpowiednie konto kapitału) 🙂
Część przeznaczoną na wypłatę dywidendy przenosimy Wn 820 Ma 240 Rozrachunki z udziałowcami 👬👭. Podatek od dywidendy przeksięgujemy następnie na odpowiednie konto np. PIT8A itp.

Jeśli uchwała przeznacza zysk na pokrycie strat z lat ubiegłych, to kwota tych strat stanowi już saldo konta „820” – przed przeksięgowaniem wyniku z roku 2018. W związku z tym przeznaczenie wyniku za 2018 na pokrycie tych strat nie będzie wymagało żadnego księgowania (bo przeniesienie wyniku z konta „860” na „820” nastąpiło już wcześniej, o czym pisałam powyżej ⬆️⬆️⬆️).

Nieco inaczej wyglądają zapisy w przypadku gdy w danym roku stwierdzimy, że latach ubiegłych popełniliśmy błąd 😱, który uznamy za istotny i błąd ten ma wpływ na wynik finansowy .
W takim przypadku zamiast na konto 4/5 i 490 kwotę wpływającą na wynik finansowy a dotyczącą lat ubiegłych ujmujemy na koncie np. 825 Zysk/strata z lat ubiegłych.

Na koniec roku ujmiemy saldo tego konta w odp. pozycji pasywów (o tej samej nazwie) ŁĄCZNIE z kwotami zysków/strat z lat ubiegłych – per saldo😎😎😎.

Jeśli w danym roku osiągnęliśmy zysk, to w pierwszej kolejności podejmując uchwałę o jego wykorzystaniu, należy pokryć straty z lat ubiegłych.
Warto tego rodzaju operacje (tj. błędy lat ub.) ujmować na osobnym koncie w stosunku np. do niepokrytych strat z lat ubiegłych, aby nie pomylić 🥺 tych operacji.

Jeśli osiągnięty w danym roku zysk nie pozwoli na pokrycie strat (w tym straty wynikającej z błędu popełnionego w latach ubiegłych), wówczas należy to zrobić w kolejnych latach. Popełniony błąd należy traktować tak jak nierozliczony wynik z lat ubiegłych.
A co w przypadku gdy błąd ten stanowi przychód (saldo Ma)⁉️
Wówczas możemy go podzielić, czyli zarówno przeznaczyć na kapitał zapasowy, jak i wypłacić w postaci dywidendy 💴💷💶

Zostaw swój komentarz 👇👇👇👇👇👇

Dodaj komentarz