fbpx

Zdarzenia po dacie bilansu w sytuacji kryzysu

Dzisiaj wracamy do tematów bilansowych, ponieważ odroczenie terminu, do którego należy sporządzić i zatwierdzić sprawozdanie będzie wiązało się z pozyskaniem większej liczby informacji na temat tzw. zdarzeń po dacie bilansu a to z kolei w większości przypadków będzie rodziło konieczność SKORYGOWANIA już sporządzonego SF.

Jest to o tyle istotne, że niewykazanie skutków nadchodzącego kryzysu 🔙dla oceny sytuacji majątkowej, finansowej czy wyniku finansowego jednostki za rok 2019, pomimo świadomości ich wystąpienia, może stanowić przesłankę do uznania sprawozdania za nierzetelne 😔.

Zagadnieniem tym zajął się standard nr 7.

Przeanalizujmy zapisy, które będą miały szczególne zastosowanie w sytuacji zmieniających się dynamicznie warunków rynkowych.

Rodzaje zdarzeń po dniu bilansowym:

1️⃣Po pierwsze, do zdarzeń po dniu bilansowym zalicza się wszystkie dotyczące jednostki zdarzenia, które nastąpiły po dniu bilansowym do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego.
Jeśli więc zatwierdzenie SF będzie miało miejsce 30 września b.r., to należy uwzględnić zdarzenia do tego dnia.

Ze względu na wpływ na sprawozdanie finansowe, zdarzenia te można podzielić na:
a) dostarczające dowodów na istnienie określonego stanu na dzień bilansowy,
b) wskazujące na stan zaistniały PO dniu bilansowym.

Z naszego punktu widzenia Istotne zastosowanie 📌 będzie miał punkt b.

Przykładowymi zdarzeniami, które podaje standard są następujące po dniu bilansowym do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego:
a)❗️❓spadek wartości rynkowej inwestycji posiadanych przez jednostkę
b) zadeklarowanie dywidend należnych posiadaczom instrumentów kapitałowych jednostki,
c) połączenie jednostki z inną jednostką,
d) znaczące zakupy aktywów przez jednostkę,
e)❗️❓przeznaczenie do sprzedaży lub znacząca sprzedaż aktywów przez jednostkę,
f) zniszczenie przez pożar, powódź ważnego zakładu jednostki,
g)❗️❓ogłoszenie rozpoczęcia lub rozpoczęcie wdrażania restrukturyzacji jednostki,
h)❗️❓znaczące zmiany cen aktywów lub kursów wymiany walut obcych mających związek z działalnością jednostki,
i) zaciągnięcie znaczących zobowiązań przez jednostkę,
j) udzielenie przez jednostkę wysokich gwarancji, poręczeń,
k) wniesienie sprawy do sądu lub otrzymanie pozwu przez jednostkę w sprawach wynikających ze zdarzeń, które nastąpiły po dniu bilansowym.

ℹ️Spadki cen naszych wyrobów czy towarów, pogorszenie sytuacji kontrahentów/dłużników, skutkujące ich zmniejszoną ściągalnością, znaczące zmiany cen surowców itp. to czynniki, które mogą być zdarzeniami o istotnym znaczeniu 📌.

2️⃣ Po drugie, jeżeli po dniu bilansowym, a przed dniem zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, jednostka otrzymała informacje na temat zdarzeń wpływających na jej stan lub sytuację po dniu bilansowym a informacje te mogą być istotne 📌 dla użytkowników rocznego sprawozdania finansowego, to w dodatkowych informacjach i objaśnieniach w ust. 5 pkt. 2 jednostka podaje lub aktualizuje już wykazane informacje lub ujawnia dla każdej kategorii (typu) zdarzeń informacje o:
a) rodzaju zdarzenia,
b) szacunkowej kwocie jego skutków finansowych lub stwierdza, że szacunek taki jest praktycznie niewykonalny.

ℹ️ Za istotne uważa się też informacje o tych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, w wyniku których zmianie uległy kwoty wykazane w dodatkowych informacjach i objaśnieniach rocznego sprawozdania finansowego, jak np. zobowiązania warunkowe.

Jeżeli np. udzieliliśmy poręczenia kredytu naszej spółce – córce i zostało to w sprawozdaniu wykazane jako zobowiązanie warunkowe a sytuacja tej firmy po dniu bilansowym znacząco się pogorszyła, to o tym fakcie należy poinformować w Dodatkowych Informacjach i Objaśnieniach📌

Natomiast w nowym roku zapewne zaistnieje konieczność utworzenia rezerwy na przewidywane koszty uregulowania poręczonego zobowiązania przez nas, czyli poręczyciela (o ile takie ryzyko będzie znaczące i możliwe do oszacowania).

O rezerwach oraz odpisach aktualizujących aktywa w kolejnych postach 👇👇👇

Dodaj komentarz