fbpx

Wycena udziałów w jednostkach podporządkowanych

Dla przypomnienia, jednostki podporządkowane to jednostki zależne (zwykle posiadamy w nich ponad 50% liczby głosów), stowarzyszone (udział min. 20%) oraz współzależne (na mocy umowy posiadamy z inną spółką ponad 50% liczby głosów) 🧐🧐🧐

Spółki zależne zaliczymy więc do powiązanych, natomiast stowarzyszone i współzależne do jednostek, w których posiadamy zaangażowanie w kapitale 🙂🙂🙂

Sposób ich wyceny określa ustawa o rachunkowości.

Natomiast wycenę pozostałych udziałów i akcji, innych papierów wartościowych oraz pożyczek reguluje Rozporządzenie w sprawie wyceny instrumentów finansowych (tak je w skrócie określam, dalej będę używać terminu Rozporządzenie). Zajmiemy się tym w kolejnych odcinkach 🔜🔜🔜

Jeśli chodzi o wycenę aktywów trwałych, to zgodnie z art. 35 ustęp 1 UoR nbyte lub powstałe aktywa finansowe oraz inne inwestycje ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich nabycia albo powstania, według ceny nabycia albo ceny zakupu, jeżeli koszty przeprowadzenia i rozliczenia transakcji nie są istotne 📕📗📘

Artykuł 28 ustęp 1 UoR w pkt. 3 i 4 wskazuje sposób wyceny na dzień bilansowy:
Udziały w innych jednostkach, w tym podporządkowanych, wycenia się według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej. Dopuszcza się również stosowanie metody praw własności, jeśli będzie stosowana wobec wszystkich jednostek podporządkowanych 🤓🤓🤓

Wartość w cenie nabycia można z kolei przeszacować do wartości w cenie rynkowej, a różnicę z przeszacowania rozliczyć z kapitałem z aktualizacji wyceny 😎😎😎

O wartości godziwej, trwałej utracie wartości i wycenie metodą praw własności -w kolejnych materiałach 🤨🤨🤨

Jak ująć w księgach przeszacowanie wartości udziałów lub akcji albo odpis z tytułu utraty wartości ❓

Ustęp 2 artykułu 35 wskazuje, że odpisu wyrażającego trwałą utratę wartości inwestycji zaliczonych do aktywów trwałych dokonuje się nie później niż na koniec okresu sprawozdawczego 😰😰😰

Natomiast skutki przeszacowania powodujące wzrost ⬆️ ich wartości do poziomu cen rynkowych, zwiększają kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny. 
Np. zapisem Wn 031 (aktualizacja wartości akcji X) Ma 805 kapitał z aktualizacji akcji X

Jeśli wcześniej nastąpiła taka przecena „w górę” ⬆️ujęta w kapitale, obniżenie wartości inwestycji zmniejsza ⬇️ ten kapitał.
Czyli wprowadzamy zapis odwrotny do poprzedniego:
Wn 805 Ma 031, ale tylko do wysokości tego kapitału.

W pozostałych przypadkach skutki obniżenia ⬇️wartości inwestycji zalicza się do kosztów finansowych. Wzrost ⬆️wartości przecenionych wcześniej udziałów i akcji „w dół” ⏬, ujętych kosztach finansowych, ujmuje się do wysokości tych kosztów jako przychody finansowe.

Jeśli więc „nie wystarcza” nam kapitału z aktualizacji wyceny, to brakującą kwotę (czyli kwotę przeceny „w dół” ⏬ przekraczającą wartość kapitału z aktualizacji wyceny) ujmujemy w kosztach finansowych:
Wn 805 Ma 031 – do wysokości kapitału
Wn 752 koszty finansowe z tytułu wyceny akcji X Ma 031 pozostała kwota.

Z kolei wzrost ⬆️ wartości akcji ujmujemy w przychodach finansowych do kwoty jaką wcześniej ujęliśmy w kosztach finansowych. Pozostała kwota (nadwyżki nad wcześniej zaliczoną do kosztów finansowych) ujęta zostanie w kapitale z aktualizacji wyceny.

Wn 031 Ma 750 wycena akcji X do kwoty wcześniej zaliczonej do kosztów
Wn 031 Ma 805 pozostała kwota wzrostu wartości przekraczająca kwotę wcześniej zaliczoną do kosztów finansowych.
Ciąg dalszy o wycenie inwestycji w kolejnych materiałach 🔜🔜🔜

zostaw swój komentarz 👇👇👇👇👇👇👇

Dodaj komentarz