fbpx

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego – zmiany 2019

Zmiany w 2019 roku w związku z nowelizacją KSR nr 7 „Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym – ujęcie i prezentacja”


Znowelizowany Krajowy Standard Rachunkowości nr 7 wskazuje w pkt. 3.2.1., że korzystanie z Krajowych Standardów Rachunkowości, nie jest – w myśl art. 10 ust.3 ustawy – obligatoryjne 🆓, ale ich stosowanie prowadzi do przyjęcia przez jednostkę rozwiązań, które uznaje się za zapewniające rzetelne i jasne, zgodne z przepisami o rachunkowości, przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki 🤓.


Ustawa o rachunkowości wskazuje, że w przypadku braku uregulowania w przepisach o rachunkowości zasadklasyfikacji, wyceny lub prezentacji określonej transakcji, zdarzenia lub warunku występującego w jednostce, kierownik jednostki – ustalając przyjęte przez nią do stosowania zasady (politykę) rachunkowości – może korzystać z KrajowychStandardów Rachunkowości, a w razie ich braku – z MSR 🧐.


Oznacza to, że standardy krajowe mają pierwszeństwo ❗️ przed międzynarodowymi. Znowelizowany standard wyraźnie zakazuje ⛔️ stosowania MSR w tej części, w której są one niezgodne z ustawą lub standardami krajowymi.Jednostka może zastosować rozwiązania międzynarodowe tylko w takim zakresie w jakim dany obszar nie jest uregulowany prawem krajowym 😳.Oznacza to, że konkretne zasady zaczerpnięte z MSR należy opisać w Polityce Rachunkowości oraz we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego. Nie jest możliwe 😨wprowadzenie “całościowe” przepisów MSR lub konkretnego MSR w całości, jeśli są w nim zawarte rozwiązania sprzeczne z UoR lub KSR.


Natomiast jeśli jednostka przyjmie do stosowania wszystkie standardy krajowe, to w Polityce Rachunkowości oraz w sprawozdaniu finansowym powinna zawrzeć stosowne zapisy to stwierdzające. Oczywiście dotyczy to tylko KSR, które jej dotyczą. Nie ma potrzeby aby odnosić się do standardów, które regulują obszary nie występujące w jednostce, jak np. usługi o roboty budowlane czy działalność deweloperską.
Jednostka może także przyjąć do stosowania tylko niektóre KSR 🧮, wówczas w polityce rachunkowości i sprawozdaniu określa, których standardów to dotyczy.
Jeśli jednostka zdecyduje się na stosowanie danego standardu, wówczas musi wprowadzić wszystkie jego zapisy do polityki rachunkowości, o ile oczywiście jej dotyczą.
Przyjęcie tylko niektórych postanowień standardu i niestosowanie innych uważa się za NIEwprowadzenie❗️ standardu do stosowania.W takim przypadku w polityce rachunkowości należy opisać zasady, które wprowadzono do stosowania. Nie należy wówczas powoływać się na stosowanie KSR, tylko opisać konkretne 📋 rozwiązania, które zaimplementowano.
Analogicznie – jeśli jednostka stosuje wszystkie standardy krajowe, wówczas nie może pomijać żadnego z nich 📌 oraz nie może postępować wbrew niektórym postanowieniom standardów.Nieprzyjęcie wszystkich standardów lub niestosowanie żadnego z nich nie wymaga zapisania ani w polityce rachunkowości ani w sprawozdaniu finansowym ⚠️.
Takie zapisy powinny odnosić się tylko do KSR, które zdecydujemy się stosować.
Należy więc dokonać stosownych zmian zarówno w Polityce Rachunkowości, jak i we Wprowadzeniu do sprawozdania finansowego za rok 2019, za który będą obowiązywać znowelizowane zapisy KSR nr 7.


A Ty które standardy stosujesz❓


Zostaw swój komentarz 👇👇👇

Dodaj komentarz