fbpx

Wierzytelności nieściągalne jako KOSZT podatkowy

Dziś kontynuujemy temat ujęcia w kosztach podatkowych nieściągalnych należności i i odpisów aktualizujących takie należności 🤓🤓🤓.
Poprzednio omówiłam odpisy aktualizujące, czas na wierzytelności nieściągalne.

Co do zasady, nie stanowią kosztu uzyskania przychodów wierzytelności odpisane jako nieściągalne 😭😭, 
z wyjątkiem:
• wierzytelności, w części, w jakiej uprzednio zostały zarachowane do przychodów należnych (czyli np. stanowiły przychody ze sprzedaży, w przypadku należności z tytułu dostaw i usług będzie to wartość netto należności) 😆

• i których nieściągalność została udokumentowana w jeden z poniżej wymienionych sposobów (jest to katalog zamknięty, czyli nie ma innych przesłanek, które mogłyby stanowić UDOKUMENTOWANIE nieściągalności, w odróżnieniu od katalogu otwartego w przypadku UPRAWDOPODOBNIENIA nieściągalności, koniecznego w przypadku zaliczania do KUP ODPISU aktualizującego należność) 🔜:

1) postanowieniem o nieściągalności, uznanym przez wierzyciela jako odpowiadającym stanowi faktycznemu, wydanym przez właściwy organ postępowania egzekucyjnego (czyli umorzenie postępowania egzekucyjnego wskutek braku majątku dłużnika, przy czym wystarczy, że postępowanie egzekucyjne będzie obejmowało tylko część wierzytelności) 🥳🥳🥳

2) postanowieniem sądu o:

a) oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości, gdy majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania lub wystarcza jedynie na zaspokojenie tych kosztów 😎😎😎

b) umorzeniu postępowania upadłościowego, jeżeli majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania lub wystarcza jedynie na zaspokojenie tych kosztów ☹️☹️☹️

c) zakończeniu postępowania upadłościowego 🔚🔚🔚

3) protokołem sporządzonym przez podatnika, stwierdzającym, że przewidywane koszty procesowe i egzekucyjne związane z dochodzeniem wierzytelności byłyby równe albo wyższe od jej kwoty (należy przy tym uwzględnić wszystkie koszty, w tym kancelarii prawnej obsługującej windykację) 🧐🧐🧐

Należy zwrócić uwagę, że aby ująć należność w kosztach podatkowych, nie można dopuścić do jej przedawnienia, ponieważ w takim przypadku jej wartość w całości będzie kosztem NKUP ❌

A jaki jest Twój komentarz?
👇👇👇

2 komentarze do wpisu „Wierzytelności nieściągalne jako KOSZT podatkowy”

  1. W 2017 utworzono odpis aktualizujący na wierzytelność, bilansowo , a podatkowo nkup. (wierzytelność nie była przychodem więc nigdy nie będzie kosztem kup). Czy mam rację gdy w 2019 uprawdopodobniono nieściągalność (śmierć dłużnika) , to odpis rozwiązuje się tylko na 2.

    Odpowiedz
    • tak, Wn odpisy Ma należności, ale przesłanki nieściągalności należy rozpoznać na podstawie ustawy o rachunkowości bo jak sama Pani zauważyła UPDOP nie ma tutaj zastosowania.

      Odpowiedz

Dodaj komentarz