fbpx

Wierzytelności nieściągalne jako KOSZT podatkowy

Kontynuuję temat ujęcia w kosztach podatkowych nieściągalnych należności i i odpisów aktualizujących takie należności 🤓🤓🤓.
Poprzednio omówiłam odpisy aktualizujące, czas na wierzytelności nieściągalne.

Co do zasady, nie stanowią kosztu uzyskania przychodów wierzytelności odpisane jako nieściągalne 😭😭, 
z wyjątkiem:
• wierzytelności, w części, w jakiej uprzednio zostały zarachowane do przychodów należnych (czyli np. stanowiły przychody ze sprzedaży, w przypadku należności z tytułu dostaw i usług będzie to wartość netto należności) 😆
• i których nieściągalność została udokumentowana w jeden z poniżej wymienionych sposobów (jest to katalog zamknięty, czyli nie ma innych przesłanek, które mogłyby stanowić UDOKUMENTOWANIE nieściągalności, w odróżnieniu od katalogu otwartego w przypadku UPRAWDOPODOBNIENIA nieściągalności, koniecznego w przypadku zaliczania do KUP ODPISU aktualizującego należność) 🔜:

1) postanowieniem o nieściągalności, uznanym przez wierzyciela jako odpowiadającym stanowi faktycznemu, wydanym przez właściwy organ postępowania egzekucyjnego (czyli umorzenie postępowania egzekucyjnego wskutek braku majątku dłużnika, przy czym wystarczy, że postępowanie egzekucyjne będzie obejmowało tylko część wierzytelności) 

2) postanowieniem sądu o:

a) oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości, gdy majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania lub wystarcza jedynie na zaspokojenie tych kosztów 😎😎😎

b) umorzeniu postępowania upadłościowego, jeżeli majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania lub wystarcza jedynie na zaspokojenie tych kosztów ☹️☹️☹️

c) zakończeniu postępowania upadłościowego 🔚🔚🔚

3) protokołem sporządzonym przez podatnika, stwierdzającym, że przewidywane koszty procesowe i egzekucyjne związane z dochodzeniem wierzytelności byłyby równe albo wyższe od jej kwoty (należy przy tym uwzględnić wszystkie koszty, w tym kancelarii prawnej obsługującej windykację) 🧐🧐🧐

Należy zwrócić uwagę, że aby ująć należność w kosztach podatkowych, nie można dopuścić do jej przedawnienia, ponieważ w takim przypadku jej wartość w całości będzie kosztem NKUP ❌

A co zrobić, jeśli wcześniej utworzyliśmy odpis aktualizujący?

Jeśli ujęliśmy go wyłącznie bilansowo, to należy go rozwiązać, np. Wn 280 Ma 201 (likwidujemy wierzytelność, możemy ją także przenieść do pozycji pozabilansowych).

Wówczas koszt podatkowy odpisania wierzytelności będzie ujęty wyłącznie statystycznie – bez dokonywania zapisów księgowych w koszty.

Natomiast jeżeli wcześniej utworzony odpis stanowił (w kwocie netto należności) koszt podatkowy, to:

—należy go rozwiązać w przychody (ale wyłącznie podatkowo, bilansowo wykonujemy zapis jak powyżej, np. Wn 280 Ma 201-likwidacja należności)

—przenieść wartość wierzytelności w koszty podatkowe (również “statystycznie”, i dokonywania zapisów księgowych).

Jeśli bowiem w kosztach podatkowych ujęliśmy już naszą wierzytelność (poprzez ujęcie odpisu), to nie możemy spowodować ponownego pomniejszenia podstawy opodatkowania – stąd ujęcie zarówno zarówno w przychodach, jak i w kosztach – podatkowo obojętnie 🙂

A jaki jest Twój komentarz?

Dodaj komentarz