fbpx

Uproszczone sprawozdanie finansowe – część 1

Często spotykam się z pytaniami o to jakie firmy czy jednostki mogą sporządzać sprawozdanie według załącznika nr 4.

A jak to jest z tymi załącznikami do ustawy o rachunkowości❓

Załączniki przedstawiają wzory sprawozdań dla różnych rodzajów jednostek, w tym:

  • wprowadzenie do sprawozdania,
  • bilans,
  • RZiS,
  • rachunek przepływów pieniężnych,
  • zestawienie zmian w kapitale/funduszu własnym oraz
  • dodatkowe informacje i objaśnienia.

W przypadku jednostek mikro 🐜 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego zostało zastąpione Informacjami ogólnymi a zamiast DIIO mamy Informacje uzupełniające do bilansu.

Załącznik nr 1 zawiera podstawową wersję sprawozdania, potocznie określamy je jednostkami dużymi 🏯

Załącznik nr 2 jest przeznaczony dla banków 💶 a załącznik nr 3 dla ubezpieczycieli.

Sprawozdania jednostek mikro 🔍 reguluje załącznik nr 4.

Załącznik nr 5 przeznaczony jest dla małych jednostek a nr 6 dla OPP (w uproszczeniu).

Kto może zastosować uproszczenia dla jednostek mikro, czyli załącznik nr 4 ❓

W rozumieniu UoR jednostkami mikro są:

  • Spółki handlowe (osobowe i kapitałowe, w tym również w organizacji), spółki cywilne, inne osoby prawne a także oddziały przedsiębiorców zagranicznych w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli jednostki te w danym roku oraz w roku poprzednim (a w przypadku jednostek rozpoczynających działalność albo prowadzenie ksiąg rachunkowych – w roku rozpoczęcia działalności lub prowadzenia ksiąg), nie przekroczyły co najmniej dwóch z następujących trzech wielkości:

—–1 500 000 zł – w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,

—–3 000 000 zł – w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy,

—–10 osób – w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty,

  • Związki zawodowe, organizacje pracodawców, izby gospodarcze, przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, społeczno-zawodowe organizacje rolników, organizacje samorządu zawodowego, organizacje samorządu gospodarczego rzemiosła i Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych – jeżeli nie prowadzą działalności gospodarczej,
  • Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki cywilne osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie, jeżeli przychody netto tych jednostek ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych wyniosły równowartość w walucie polskiej nie mniej niż 2 000 000 euro i nie więcej niż 3 000 000 euro za poprzedni rok obrotowy, a w przypadku jednostek rozpoczynających działalność albo prowadzenie ksiąg rachunkowych w sposób określony ustawą – w roku obrotowym, w którym rozpoczęły działalność albo prowadzenie ksiąg rachunkowych w sposób określony ustawą,
  • Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki cywilne osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie, które stosują zasady rachunkowości dobrowolnie

——-z wyłączeniem instytucji finansowych 💴💶💷.

Dodatkowym warunkiem jest aby organ zatwierdzający podjął decyzję 📜 w sprawie sporządzania sprawozdania finansowego z zastosowaniem wzoru dla jednostek mikro.

Aby móc skorzystać z uproszczeń limity 🔞 nie mogą być przekroczone przez 2 kolejne lata (nie dotyczy to nowych jednostek, które muszą zachować limity w roku rozpoczęcia).

W przypadku jednostki mikro, przekroczenie 2 z 3 wielkości w jednym tylko roku nie powoduje braku możliwości stosowania uproszczeń przewidzianych dla jednostek mikro.

Dopiero przekroczenie ↗️ limitu w dwóch kolejnych latach sprawozdawczych powoduje, że jednostka traci prawo do ich stosowania i przygotowuje sprawozdanie według zasad ogólnych (czyli wg zał. nr 1), ewentualnie właściwych dla małych jednostek (ale w tym przypadku potrzebna jest uchwała o wyborze sporządzania sprawozdania wg zał. nr 5).

W kolejnym poście zajmiemy się uproszczeniami, które jednostka mikro może zastosować a które należy opisać w sprawozdaniu finansowy w części “Informacje ogólne”.

👇👇👇👇👇

3 komentarze do wpisu „Uproszczone sprawozdanie finansowe – część 1”

Dodaj komentarz