fbpx

Uproszczenia dla małych jednostek

Zacznijmy od tego, jakie jednostki ustawa o rachunkowości zalicza do “małych” ⁉️

Są to:

☑️spółki handlowe (osobowe i kapitałowe, w tym również w organizacji), z wyjątkiem spółek jawnych osób fiz. i spółek partnerskich, stosujących zasady UoR dobrowolnie ze względu na obroty < 2 mln. EUR, które nie muszą spełniać pon.limitów
☑️cywilne, z wyjątkiem tych, które stosują zasady UoR dobrowolnie ze względu na obroty < 2 mln. EUR, a które nie muszą spełniać pon.limitów
☑️inne osoby prawne,
☑️oddziały przedsiębiorców zagranicznych w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej
☑️osoby fizyczne zobowiązane do stosowania UoR

♦️jeżeli jednostki te w danym roku oraz w roku poprzednim (a w przypadku jednostek rozpoczynających działalność albo prowadzenie ksiąg rachunkowych – w roku rozpoczęcia działalności lub prowadzenia ksiąg), nie przekroczyły ⚠️co najmniej 2️⃣ z następujących 3️⃣ wielkości:

ℹ️25 500 000 zł – w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,

ℹ️51 000 000 zł – w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy,

ℹ️50 osób – w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty

Ponadto osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych i spółki partnerskie są małymi jednostkami bez zastosowanie pow. limitów o ile stosują zasady rachunkowości dobrowolnie (obroty są niższe niż 2 mln EUR).

Do jednostek małych nie zalicza się (w uproszczeniu) instytucji finansowych.

Warunkiem stosowania uproszczeń dla małych jednostek jest uchwała ⚠️ organu zatwierdzającego w sprawie sporządzania sprawozdania finansowego z zastosowaniem wzoru dla małych jednostek.

Przekroczenie 2️⃣ z 3️⃣ wielkości w jednym tylko roku nie powoduje braku możliwości stosowania uproszczeń przewidzianych dla małych jednostek.

Jeśli powyższe przekroczenie ma miejsce w 2️⃣ kolejnych latach sprawozdawczych, wówczas jednostka traci prawo do stosowania uproszczeń i przygotowuje sprawozdanie według zasad ogólnych (zał. nr 1) ⛔️

Uproszczenia jakie może zastosować jednostka mała to:

✅ ujęcie leasingowanych składników majątku według zasad podatkowych

✅ rezygnacja z naliczania odroczonego podatku dochodowego

✅ kalkulacja kosztu wytworzenia wyrobów bez wyłączania kosztów niewykorzystanych zdolności produkcyjnych, czyli do kosztu wytworzenia może zaliczać wszystkie koszty pośrednie, niezależnie od stopnia wykorzystania zdolności produkcyjnych

✅ nie stosowanie zasad wyceny instrumentów finansowych wynikających z rozporządzenia Ministra Finansów.

Ponadto mała jednostka zobowiązana do badania sprawozdania finansowego może zrezygnować ❌ ze sporządzania:

☑️ rachunku przepływów pieniężnych

☑️ zestawienia zmian w kapitale/funduszu własnym

☑️ sprawozdania z działalności, jeżeli w informacji dodatkowej przedstawi informacje dotyczące nabycia udziałów własnych.

👇👇👇👇👇

3 komentarze do wpisu „Uproszczenia dla małych jednostek”

Dodaj komentarz