fbpx

Uproszczenia – część 3

ℹ️Jednostka mikro, mała jednostka oraz OPP może zrezygnować z zachowania zasady ostrożności przy wycenie poszczególnych składników aktywów i pasywów w zakresie tworzenia odpisów aktualizujących wartość aktywów oraz rezerw na znane jednostce ryzyko, grożące straty oraz skutki innych zdarzeń.

ℹ️Jednostka mikro, jednostka mała oraz OPP może ✅ dokonywać także odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych według zasad określonych w przepisach podatkowych.

ℹ️Ponadto jednostki te mogą ✅ nie tworzyć biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów dotyczących przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych (np. na koszty wynagrodzeń za czas niewykorzystanych urlopów wypoczynkowych, przyszłych nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, itp.).

Powyższa możliwość nie dotyczy:
⛔️spółek kapitałowych,
⛔️spółek komandytowo-akcyjnych i spółek jawnych lub komandytowych, których WSZYSTKIMI wspólnikami ponoszącymi nieograniczoną odpowiedzialność są spółki kapitałowe, spółki komandytowo-akcyjne lub spółki z innych państw o podobnej do tych spółek formie prawnej ⚠️

W przypadku spółki komandytowej brak 🔺możliwości stosowania tego uproszczenia dotyczy spółek, w których wszystkimi Komplementariuszami są spółki z o.o., SA, SKA lub podobne zagraniczne.

ℹ️W przypadku spółek jawnych zakaz 🚫 stosowania uproszczenia dotyczy tych, których wszystkimi wspólnikami są spółki z o.o., SA, SKA lub podobne zagraniczne.

ℹ️Należy dodać, że zgodnie z art. 4 ust. 4 UoR jednostki mogą w ramach przyjętych zasad (polityki) rachunkowości stosować uproszczenia, jeżeli nie wywiera to istotnie ujemnego wpływu ⚠️ na realizację obowiązku rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowego oraz wyniku finansowego 💲.

👇👇👇👇👇

Dodaj komentarz