fbpx

Tarcza antykryzysowa – PIT po terminie 30 kwietnia

Wiemy o możliwości późniejszego złożenia rozliczenia rocznego PIT 🧾, jednak nie wynika ono z wydłużenia terminu 😰jak w przypadku CIT, ale z traktowania opóźnienia przez organy skarbowe jako automatycznie złożonego czynnego żalu 🥺.

Art. 15zzj specustawy stwierdza, że:

Złożenie organowi podatkowemu zeznania 🧾 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za 2019 r. oraz wpłacenie należnego podatku dochodowego od osób fizycznych po upływie terminu na jego złożenie, nie później jednak niż w terminie do dnia 31 maja 2020 r.⏳ jest równoznaczne ze złożeniem przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych tzw. czynnego żalu 🙏.

W takim przypadku organ nie wszczyna postępowania 👩‍✈️ w sprawie o przestępstwo skarbowe 👺 lub wykroczenie skarbowe, a wszczęte umarza 🚫.

Z przepisu tego wynika, że organ może wszcząć postępowanie karne skarbowe 😱, jednak przepis nakazuje postępowanie takie umorzyć 📴

Złożenie PIT w maju nie będzie więc zgodne z przepisami, jednak nie grożą nam z tego tytułu sankcje karno-skarbowe 🧐.

Nie zmienia to faktu, że jeśli również z opóźnieniem dokonamy zapłaty wynikającego z pit podatku, trzeba będzie zapłacić odsetki.

Złożenie po terminie rozliczenia rocznego uniemożliwi również przeznaczenie 1% podatku na rzecz OPP (art. 45c UPSOF).

Dodaj komentarz