fbpx

Tarcza antykryzysowa – przesunięcie terminu złożenia CIT

1.Podstawa prawna zapowiadanych zmian terminów składania deklaracji CIT-8.
Rozp. Min. Fin. z dnia 27 marca b.r.:
Przedłuża się do dnia 31 maja 2020 r. ❗️ dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych, z zastrzeżeniem § 2, termin do:1) złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym, który zakończył się w okresie od dnia 1 grudnia 2019 r. do dnia 31 stycznia 2020 r.,
2) wpłaty podatku należnego wykazanego w zeznaniu, o którym mowa w pkt 1, albo różnicy między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w tym zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku (wynikający z CIT-8).
§ 2.
1. Przedłuża się do dnia 31 lipca 2020 r. ❗️ dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych, o których mowa w ust. 2, termin do:
1) złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym, który zakończył się w okresie od dnia 1 grudnia 2019 r. do dnia 31 marca 2020 r.,
2) wpłaty podatku należnego wykazanego w zeznaniu, o którym mowa w pkt 1, albo różnicy między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w tym zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku (wynikający z CIT-8).
2. Przepis ust. 1 stosuje się do podatników podatku dochodowego od osób prawnych spełniających co najmniej jeden z następujących warunków:
1) podatnik w roku podatkowym, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, osiągał wyłącznie dochody wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych;
2) uzyskane przez podatnika w roku podatkowym, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, przychody z działalności pożytku publicznego, o której mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284), stanowiły co najmniej 80% łącznych przychodów uzyskanych w tym roku przez tego podatnika.


Podsumowując, termin złożenia CIT-8 dla firm przedłużono do końca maja b.r. a dla OPP osiągających wyłącznie dochody wolne do końca lipca b.r.


Zwróćmy uwagę, że terminy te dotyczą także podatników o innym, niż kalendarzowy, roku podatkowym (kończącym się w okresie od dnia 1 grudnia 2019 r. do dnia 31 stycznia 2020 r. dla firm oraz kończącym się w okresie od dnia 1 grudnia 2019 r. do dnia 31 marca 2020 r. dla OPP).

Dodaj komentarz