fbpx

Środki trwałe w budowie – cz. 3

Jakie nakłady nie będą stanowić nakładów na ŚTwB? 🤔🤔🤔


1. Przede wszystkim nie zaliczamy tu kosztów ogólnego zarządu i innych kosztów, które są jedynie pośrednio związane z budową. Innymi słowy, są one ponoszone bez względu na fakt czy budowa jest prowadzona czy nie. Klasycznym przypadkiem jest podatek od nieruchomości (i opłata za wieczyste użytkowanie gruntu), naliczone od gruntu, na którym prowadzona jest inwestycja. Gdyby fakt jej prowadzenia rodził dodatkowe obowiązki w zakresie opłat różnego rodzaju, to wówczas te dodatkowe opłaty będą stanowić element nakładów 📙📙📙

2. Nie należy zwiększać wartości nakładów o wartość gruntu czy wieczystego prawa jego użytkowania, jeśli został on przeznaczony pod budowę/instalację, itp. Grunt czy prawo wieczystego użytkowania stanowić będą zawsze odrębny środek trwały 🤓


3. Koszty ponoszone w związku ze wstrzymaniem budowy/inwestycji, bez względu na przyczynę wstrzymania (koszty utrzymania i zabezpieczenia budowy, jak magazynowanie, ubezpieczenie czy ochronę za okres, w którym budowa nie była kontynuowana). Oczywiście nie chodzi tutaj o przerwy technologiczne różnego rodzaju i inne konieczne do prawidłowego przebiegu prac i uzyskania oczekiwanego efektu (np. wysychanie, twardnienie itp.). Przez wstrzymanie należy rozumieć nieplanowe okresowe zaprzestanie wykonywania inwestycji, które wynika np. z braku materiałów, niedostępności odpowiednich pracowników czy spowodowane trudnościami w sfinansowaniu inwestycji 😔


4. Różnego rodzaju kary, opłaty sankcyjne (np. za niewłaściwe prowadzenie robót i stworzenie zagrożenia BHP czy zniszczenie środowiska naturalnego), zapłacone/naliczone odszkodowania, powstałe szkody wywołane zdarzeniami losowymi oraz koszty usunięcia ich skutków ☹️☹️☹️Aby prawidłowo zakwalifikować dany nakład należy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy jego poniesienie jest uzasadnione dla wybudowania środka trwałego 👍👍👍

Pozostaw swój komentarz 👇👇👇

Dodaj komentarz