fbpx

Środki trwałe w budowie – cz. 2

👇👇👇 Dzisiaj na temat kosztów finansowania zewnętrznego – prawidłowe ustalenie ich wartości zwiększającej nakłady na ŚTwB.

  1. Po pierwsze, będą je stanowiły przede wszystkim odsetki czy prowizje od kredytów czy pożyczek albo wynikające z umów leasingowych, różnice kursowe zarówno od ww. kredytów i pożyczek, jak również zobowiązań związanych z poniesionymi nakładami, za okres od momentu podjęcia decyzji o inwestycji (patrz część 1 ↩️↩️↩️) do momentu zakończenia budowy. Po dniu przyjęcia danej pozycji ŚTwB do środków trwałych (lub do inwestycji, jeśli np. budowaliśmy nieruchomość na wynajem), wszystkie te ww. pozycje zaliczymy już do przychodów i kosztów finansowych 🙂🙂🙂

2. Jeśli na moment przyjęcia ŚT istnieją jeszcze zobowiązania z tytułu nabyć ŚTwB wyrażone w walucie obcej, to dokonujemy ich wyceny i powstałe różnice kursowe zaliczamy do pozycji ŚT. Dodatnie różnice kursowe zmniejszą, a ujemne zwiększą wartość ŚTwB. Jaki kurs zastosować? 🤔🤔 Nie wskazuje na to żaden przepis, ale jeśli zamierzamy uregulować zobowiązanie z rachunku w banku X, to możemy sprawdzić kurs sprzedaży waluty w tym banku na dzień przyjęcia nakładów. Jeśli posiadamy własny rachunek bankowy w walucie obcej, to należałoby ustalić kurs na ten dzień jaki zostałby zastosowany gdyby dokonano w tym dniu płatności za poniesione nakłady (czyli kurs jaki wynika z przyjętej przez jednostkę zasady wyceny rozchodu waluty – np. średniej ważonej albo pierwsze weszło – pierwsze wyszło) 📢📢📢Wówczas naliczone różnice kursowe ujmiemy w księgach np. zapisem 080/202. Następnie w momencie dokonywania płatności ponownie ustalimy różnice kursowe, tym razem pomiędzy momentem zakupu a momentem faktycznej płatności. Od tak wyliczonych różnic kursowych odejmiemy różnice zakwalifikowane wcześniej do nakładów na ŚTwB.Może się zdarzyć, że na moment przyjęcia ŚT różnice były dodatnie a na moment płatności są ujemne (lub odwrotnie). Wówczas wartość ujemnych różnic naliczonych w momencie płatności zostanie zwiększona o wartość różnic dodatnich naliczonych wcześniej, tak aby rozrachunek nam się „zamknął”.

3. Podobnie powinniśmy postąpić z odsetkami od kredytów i pożyczek – na dzień przyjęcia ŚTwB do ŚT ustalić wartość należnych odsetek za tę część okresu, za który bank jeszcze ich nie naliczył i tę cześć zakwalifikować do nakładów na ŚTwB. Jeśli więc bank nalicza odsetki co miesiąc a momentem przekazania jest 16 dzień miesiąca, to należy dokonać naliczenia odsetek za okres od 1 dnia do 16 dnia miesiąca i tak wyliczone odsetki zwiększą wartość nakładów (np. zapisem 080/240). W momencie ich pobrania przez bank na koniec miesiąca z konta podstawowego należy ich wartość podzielić na 2 części – pierwsza część została już zaliczona do nakładów na ŚTwB w dniu przyjęcia (więc na dzień pobrania przez bank można ją ująć zapisem 240/130) a pozostała (za okres od 17 dnia miesiąca do końca miesiąca) zostanie ujęta w koszty finansowe (751/130).A co jeżeli dany kredyt finansuje częściowo nakłady na ŚT a częściowo działalność bieżącą? 🆘🆘🆘W takim przypadku należy dokonać podziału kwoty odsetek proporcjonalnie do wartości nakładów sfinansowanych kredytem na ustalony moment (np. koniec miesiąca) do całości zadłużenia na ten dzień. Jeśli więc na koniec marca ww. nakłady wyniosły 100 tys. zł a łączne zadłużenie kredytowe 500 tys. zł, to 20% odsetek może powiększyć wartość ŚTwB. W przypadku znacznych wahań tych proporcji w danym okresie, należy wyliczyć wartości przeciętne 😓😓😓
A jakie nakłady nie zwiększą ŚTwB ? 🧐🧐🧐O tym w części 3, już jutro 😃zapraszam do komentowania!

Dodaj komentarz