fbpx

Spółki handlowe – cz. 2 spółki osobowe


Spółka jawna

Jest to spółka podobna do spółki cywilnej, ale różni ją większy poziom formalizacji 📇, jak choćby konieczność zawarcia umowy na piśmie czy rejestracji w KRS (umowa sp.cywilnej powinna być zawarta na piśmie, ale brak tej formy nie powoduje jej nieważności, w odróżnieniu od umowy s.j., która pod rygorem nieważności musi być spisana ✏️) ⚖️ oraz posiadanie tzw. ułomnej osobowości prawnej (może być podmiotem umów, natomiast w przypadku spółki cywilnej umowa jest zawierana ze wspólnikami s.c.).

Spółka jawna powstaje na mocy umowy spółki (obowiązkowo zawieranej na piśmie ✏️), z chwilą rejestracji w KRS ⚖️. Jest ona reprezentowana przez wspólników, którym nie ograniczono możliwości reprezentowania spółki.

Pozbawienie wspólnika prawa reprezentowania spółki może nastąpić wyłącznie z ważnych powodów na mocy prawomocnego orzeczenia sądu. Jest to o tyle ważne, że właśnie wspólnicy prowadzący sprawy spółki podpisują sprawozdanie finansowe 📃

Spółka partnerska 👫

Jak wskazuje nazwa, wspólnikami spółki są partnerzy i jest ona zawierana w celu wykonywania wolnego zawodu, m.in. księgowego, adwokata, biegłego rewidenta, brokera ubezpieczeniowego czy weterynarza. W ramach jednej spółki mogą być wykonywane różne wolne zawody, o ile przepisy szczególne tego nie zabraniają (np. ustawa o biegłych rewidentach wymaga aby w spółce audytorskiej większość głosów posiadali biegli rewidenci).

Spółka partnerska jako jedyna spółka osobowa może ustanowić zarząd, do którego należy powołać przynajmniej jednego partnera. Co istotne, partner 👨‍🌾 nie odpowiada za zobowiązania innych partnerów ani też za działania czy zaniechania pracowników wykonujących swoje obowiązki pod kierownictwem innego partnera 👨‍🍳.


Spółka komandytowa

To trzeci rodzaj spółki osobowej, w której również częściowo ograniczono ❎ odpowiedzialność wspólników. Spółka to bowiem łączy elementy spółki jawnej 📖 oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Część wspólników odpowiada całym swoim majątkiem ✈️ za zobowiązania spółki (tzw. komplementariusze) a część tylko do wysokości ustalonej w umowie spółki, czyli sumy komandytowej 💳(są to tzw. komandytariusze).To istotne, że sprawozdanie finansowe podpisują wyłącznie komplementariusze prowadzący sprawy spółki (czyli nie pozbawieni tego prawa).
Ciekawostką 🤩 jest fakt, iż w imieniu komplementariusza będącego np. spółką z o.o. może występować np. prokurent tej spółki i to on podpisze sprawozdanie spółki komandytowej, w której reprezentowana przez niego sp. z o.o. jest komplementariuszem 🤓. Prokurent ten nie może natomiast podpisywać sprawozdania spółki z o.o., którą reprezentuje 🥺.

Spółka komandytowo – akcyjna

Jak łatwo się domyślić w spółce S.K.A. łączy regulacje spółki jawnej i S.A. Zamiast udziałowców występują akcjonariusze, ale też jest więcej obowiązków prawnych 📜.
Kapitał zakładowy wynosi min. 50.000 zł (jest to jedyna spółka osobowa, w której określono kapitał zakładowy). W przypadku gdy liczba akcjonariuszy przekracza 25 osób obowiązkowo należy ustanowić radę nadzorczą 🕵️‍♀️ (w żadnej innej spółce osobowej nie ma takiego obowiązku).
Jest to rzadko występujący rodzaj spółki.

W trzeciej części zajmiemy się bliżej spółkami kapitałowymi.👇👇👇

Dodaj komentarz