fbpx

Odpisy aktualizujące – kiedy stanowią koszt uzyskania przychodów (podatkowo)


1. W pierwszej kolejności należy podzielić należność na część, która wcześniej stanowiła podatkowo przychód należny ⁉️ i pozostałą część.

W przypadku należności z tytułu dostaw i usług przchodem należnym była wartość netto należności a pozostałą częścią – podatek VAT należny i ewentualnie naliczone odsetki za zwłokę 🤓🤓🤓.

Tylko część, która wcześniej stanowiła przychód podatkowy będzie mogła zostać objęta odpisem aktualizującym stanowiącym KUP.

W związku z tym udzielone pożyczki nigdy nie będą zakwalifikowane jako koszty podatkowe bo nigdy nie były przychodem należnym 😭😭😭

2. W drugim kroku należy ustalić czy istnieją przesłanki tzw. uprawdopodobnienia nieściągalności należności 🔜🔜🔜. 
W ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych ustanowiono katalog otwarty tych przesłanek, tzn. podatnik może również uznać inne przesłanki, niż wymienione w przepisie podatkowym za stanowiące podstawę uprawdopodobnienia nieściągalności 🤗🤗🤗

3. Zgodnie z art. 16 ust. 2a UPDOP te przesłanki, to W SZCZEGÓLNOŚCI sytuacje gdy:

a) dłużnik zmarł, został wykreślony z CEiDG, postawiony w stan likwidacji lub została ogłoszona jego upadłość

b) zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne lub został złożony wniosek o zatwierdzenie układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu, o którym mowa w ustawie z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne, lub zostało wszczęte postępowanie ugodowe w rozumieniu przepisów o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków (to do nas należy ustalenie, czy dłużnik uczestniczy w postępowaniu restrukturyzacyjnym, układowym czy ugodowym)

c) wierzytelność została potwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu i skierowana na drogę postępowania egzekucyjnego (czyli do komornika)

d) wierzytelność jest kwestionowana przez dłużnika na drodze powództwa sądowego (co oznacza każdą czynność mająca na celu uznanie danego roszczenia za nieistniejące, najbardziej spotykaną formą jest sprzeciw lub zarzuty od wydanego nakazu zapłaty- skierowane oczywiście do sądu)

Spełnienie jednej z tych przesłanek umożliwi ujęcie wartości netto należności (bez podatku należnego VAT oraz bez naliczonych odsetek) jako koszt uzyskania przychodów.

Czy to wszystko ⁉️

Niestety nie, jeśli przesłanki powyższe ustaną, wartość odpisu ujęta wcześniej w kosztach będzie musiała zostać zaliczona do przychodów podatkowych 😟😟😟.
O tym w części następnej, zapraszam do komentowania 👇👇

7 komentarzy do wpisu „Odpisy aktualizujące – kiedy stanowią koszt uzyskania przychodów (podatkowo)”

 1. Czyli, sam odpis czy wykorzystanie odpisu jest KUP? Bo jak robię odpis to jest to koszt bilansowy a nie podatkowy a dopiero jak zaistnieją wyżej odpisane przesłanki mogę wykorzystać odpis i uznać wartość netto za KUP? Czy dobrze rozumie idee? Gdzieś kiedyś czytałem że nieściągalna należność może być kosztem ale jeśli był zrobiony odpis. Proszę o szersze wyjaśnienie.

  Odpowiedz
  • Odpis aktualizujący może być kosztem podatkowym (w kwocie netto należności) jeśli nieściągalność należności została uprawdopodobniona. Przesłanki uprawdopodobnienia nieściągalności wymieniłam w poście.
   Skoro kosztem będzie odpis, to należy go utworzyć – najpierw bilansowo a po uprawdopodobnieniu nieściągalności – podatkowo.

   Odpowiedz
 2. Tworzenie odpisu Wn PKO Ma 290 (odpisy)
  Uprawdopodobnienie nie powoduje konieczności dokonywania zapisów w księgach a jedynie doliczenie -statystycznie – do kosztów podatkowych wartości netto należności. Można też przeksięgować tę kwotę z konta PKO NKUP na konto PKO KUP, będzie to zapis obojętny bilansowo.

  Odpowiedz
 3. Pani Karolino jak przeksiegowuje się PKO NKUP na PKO KUP w następnym roku? Na koncie PKO NKUP nie ma wartosci do przeksiegowania bo jest przeksiegowana na WF. Więc jak zdjąć z jednego konta na drugie? Czy może być księgowanie PKO NKUP na minus a PKO KUP na plus?

  Odpowiedz
  • Zwykle stosuje się ewidencję pozabilansową, na kontach pozabilansowych lub np. w arkuszu Excela. Niektóre firmy jednak starają się wszystko ująć w ewidencji księgowej, więc taka operacja może być np. ujęta Wn 401-01 koszty KUP Ma 401-99 koszty NKUP. Z rachunkowego punktu widzenia to księgowanie w kosztach po obu stronach spowoduje, że salo konta 401 będzie równe zero (czyli bezwynikowo) i słusznie bo koszt był zarachowany w roku ubiegłym. Natomiast do podatku zaliczone zostanie saldo Wn konta 401-01 (koszty KUP) a saldo konta 401-99 nie zostanie podatkowo w ogóle uwzględnione bo to konto niepodatkowe.

   Odpowiedz
 4. A co w przypadku, gdy należność została uprawdopodobniona jako nieściągalna np. w 2019 roku, a odpisu aktualizacyjnego dokonano dopiero w roku 2020. Czy w 2020 roku koszt utworzenia odpisu aktualizacyjnego słusznie zostanie uznany za podatkowy?

  Odpowiedz
  • Aby odpis był KUP musiałby być utworzony w 2019 roku, kiedy nastąpiło uprawdopodobnienie. Skoro go nie było, nie może być kosztem podatkowym. W tej sytuacji dopiero udokumentowanie nieściągalności wierzytelności pozwoli na ujęcie jej (w części netto) w kosztach podatkowych.

   Odpowiedz

Pozostaw odpowiedź Ewa Anuluj pisanie odpowiedzi