fbpx

Od czego rozpocząć prognozowanie bilansu, RZiS i Rachunku przepływów❓

▫️Jak to zrobić aby się nie zgubić i nie skończyć z sumą pasywów różną od sumy aktywów 😂🤣😂

To wcale nie jest takie oczywiste 🧐 A przecież nadal zdarza się, że banki wymagają od swoich klientów prognoz, w tym również prognoz RPP 🚣‍♀️, mimo, że firma nie ma obowiązku jego sporządzania.

Dlaczego❓▫️Odpowiedź jest dość oczywista – chcą sprawdzić czy klient będzie miał wystarczającą płynność aby spłacać raty kredytowe 🤔

A firmy często wpadają w pułapkę zawyżania przychodów, żeby się pokazać wiarygodnie przed bankiem, prognozują nadmierny wzrost zysku netto, z którego z kolei wynika (o ile nie przesadzą specjalnie ze wzrostem zapasów i należności)… całkiem przyzwoita płynność finansowa⚠️

I w takim przypadku jak uzasadnić konieczność zaciągnięcia kredytu❓

Należy to zrobić raczej przed samym sobą bo oczywiście bank nie ma nic przeciwko finansowania przedsiębiorstw, które tego nie potrzebują, kieruje się przecież kryterium zysku 💲 i bezpieczeństwa a taki klient jest przecież dość bezpieczny 👩‍✈️.

Ale jest też druga sytuacja gdy firma nie ma problemów z płynnością, ale potrzebuje pozyskać finansowanie na inwestycje 🏗 lub zakup środków trwałych ✅.

Wówczas powinna wykazać, że nakłady wygenerują dodatkowe przepływy pieniężne💸.

Każde prognozy należy rozpocząć od ustalenia przychodów ze sprzedaży 👩‍💼 w określonym horyzoncie czasowym 🔜. Zwykle wzrost ↗️ (lub spadek↘️, ale w takim przypadku szanse na uzyskanie kredytu maleją) ustala się procentowo %%% 📌 i w każdym kolejnym roku oblicza się przychód na bazie roku ubiegłego.

Następnie należy zaprojektować koszty zużycia materiałów, usług obcych, wynagrodzeń i narzutów oraz pozostałych kosztów rodzajowych – odpowiednio zwiększyć proporcjonalnie (lub nie) do wzrostu przychodów📍.

Koszty podatków i opłat zapewne nie zmienią się w takim samym stopniu jak ww. koszty. Należy tu w szczególności uwzględnić ewentualne zmiany w podatku od nieruchomości 🚎🏣 i od środków transportowych (czy nastąpi zmiana podstawy❓).

Natomiast kwota amortyzacji będzie zależna od wartości środków trwałych i tę kwotę można dość dokładnie prognozować wiedząc jakie zakupy planujemy 🔍.

W ten sposób uzyskany prognozowany wynik finansowy, który będzie podstawą do prognozy rachunku przepływów pieniężnych 🔍 .

Prognozując RPP w 1 kroku należy rozpocząć od wyniku finansowego i skorygować go o przewidywaną kwotę amortyzacji🖌.

Bilans w 1 kroku w zasadzie przepisujemy z roku ubiegłego, zmieniając tylko wynik finansowy (z prognozowanego RZiS) i stan środków pieniężnych (z RPP) i dodatkowo korygując środki trwałe o prognozowaną amortyzację🖍.

Jeśli np. wynik finansowy wyniósł 250.000 zł, to ta kwota pojawi się w pasywach prognozowanego bilansu. Jeśli amortyzacja wyniesie np. 35.000 zł, to stan środków pieniężnych w aktywach i RPP wzrośnie o 285.000 zł a jednocześnie o 35.000 zł zmniejszy się wartość środków trwałych 🤗.

Krok nr 1 za nami ✅.

Teraz korekta o nabycia środków trwałych 🏗 (zwiększenie w aktywach i zobowiązaniach lub w pozycji kredytów) i jednocześnie odpowiednie ich wykazanie w części inwestycyjnej RPP.

Dalej spłaty kredytów, pożyczek, rat leasingowych, należności i zobowiązań – w korespondencji ze środkami pieniężnymi (zmiany w bilansie pociągające zmiany w RPP) ✅.

Kolejny krok to zmiany w kapitale, wypłata dywidendy itp.

Ważne aby jednocześnie kontrolować zmiany w bilansie (każda zmiana musi być od razu wykazywana zarówno w aktywach, jak i w pasywach) a następnie w RPP.Jeśli będziemy wprowadzać operacje po jednej – do bilansu i RPP – unikniemy pomyłek😨 i żmudnego szukania błędu 😱.


Dodaj komentarz