fbpx

Należności długoterminowe

Co do zasady, w pozycji aktywów i pasywów długoterminowych wykazujemy salda, których termin rozliczenia przypada później niż w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego.

Jeśli więc dana pozycja jest rozliczana częściowo w roku następnym po dniu bilansowym, to tę część należy wykazać w pozycji krótkoterminowych 🤓🤓🤓.

Jeżeli do dnia bilansowego nie potrącono/nie otrzymano odsetek za bieżący okres, należy je naliczyć w przychody lub koszty finansowe i o ich wartość powiększyć saldo należności/zobowiązań 🤔🤔🤔.

Takie naliczone odsetki będą stanowiły pozycje nie stanowiące przychodów i kosztów podatkowych🧐🧐🧐.

W związku z tym należy pamiętać aby w przyszłym okresach doliczyć je do podstawy opodatkowania w momencie otrzymania czy uregulowania (odsetki otrzymane będą stanowiły tzw. przychody statystyczne, czyli przychody będące wyłącznie podatkowymi a nie bilansowymi, natomiast odsetki zapłacone – kosztami statystycznymi) 😟😟😟.

Naliczone odsetki za okres do dnia bilansowego będą płatne zazwyczaj w następnym roku bilansowym, więc należy je wykazać jako krótkoterminowe 🤔🤔🤔.

Jeśli więc np. wpłaciliśmy naszemu odbiorcy kaucję na zabezpieczenie wykonania umowy, które wygaśnie za 5 lat (zostanie naszej firmie zwrócona), od której należą nam się odsetki płatne co roku, do 5 stycznia za poprzedni rok obrotowy, to na dzień 31 grudnia musimy je naliczyć i wykazać w bilansie jako krótkoterminowe 😤😤😤

I to pomimo tego, że wartość kaucji (należność w wartości nominalnej) wykazana zostanie w należnościach długoterminowych 🤨🤨🤨.
Odsetki bilansowe będą ponadto stanowiły różnicę między wartością bilansową a podatkową aktywów lub pasywów, co wpłynie na powstanie podatku odroczonego 😅😅😅.

Do należności długoterminowych nie zalicza się należności z tytułu dostaw i usług, które wykazuje się w całości w pozycji krótkoterminowych.
Te z kolei dzieli się na płatne w okresie powyżej 12 miesięcy i płatne w ciągu najbliższego roku obrotowego).
Jednak w analizie finansowej słusznym rozwiązaniem będzie wyliczanie wskaźników finansowych traktując należności i zobowiązania z tytułu dostaw i usług z terminem rozliczenia w okresie dłuższym niż 12 miesięcy, jako długoterminowe 😟😟😟.

Jeśli termin płatności danej pozycji rozrachunków nie został określony, należy wykazać je w pozycji krótkoterminowych ⏩⏩⏩.
Natomiast zmiana terminu płatności (np. odroczenie go o 2 lata) spowoduje przeniesienie pozycji z krótko- do długoterminowej 🔙
Oczywiście skrócenie terminu płatności będzie miało skutek przeciwny 🔜.

A co jeśli pojawi się zagrożenie utraty naszej kaucji czy innej należności ⁉️⁉️
Oczywiście utworzymy odpis aktualizujący w takiej wysokości aby wartość należności pomniejszona o odpis (czyli wartość netto należności) była jak najbardziej zbliżona do kwoty, którą spodziewamy się otrzymać/odzyskać 🤗🤗🤗.
Masz pytania albo uwagi⁉️

Zostaw swój komentarz 👇👇👇

3 komentarze do wpisu „Należności długoterminowe”

  1. Co w przypadku należności przeterminowanych, powyżej 12 m-cy? W której pozycji bilansu powinny się znajdować? I jak to technicznie rozwiązać? Z założenia są to należności krótkoterminowe.

    Odpowiedz
    • Jeżeli należności są przeterminowane, to oznacza, że termin płatności minął. Jeśli tak, to można wykazać je tylko w pozycji należności krótkoterminowych, w przedziale „do 12 miesięcy”, jeśli są to należności z tytułu dostaw i usług. Jeśli ich spłata jest zagrożona, to należy je objąć odpisami aktualizującymi, wówczas wartość bilansowa będzie równa zero.

      Odpowiedz

Dodaj komentarz