fbpx

Koszty zakończonych prac rozwojowych


W poprzedniej części pisałam, że warunkiem ujęcia danej pozycji w WNiP jest aby znalazła się ona w posiadaniu jednostki w wyniku transakcji nabycia 😀😀😀

Jest od tej reguły wyjątek 🧐🧐🧐
Pozycją tą są Koszty zakończonych prac rozwojowych 👇

Nie wchodząc nadmiernie głęboko w kwestie podziału prac na badawcze i rozwojowe można w skrócie stwierdzić, że prace badawcze (lub badania przemysłowe) stanowią pierwszy etap, niejako fundament prac rozwojowych.
Polegają one na planowym szukaniu rozwiązań, które pozwolą wykorzystać wiedzę naukową i techniczną dla celów przemysłowych. Jeżeli jednostka prowadzi takie prace, to ich koszty są ujmowane w księgach na bieżąco i nie mogą być aktywowane .
Natomiast prace rozwojowe stanowią implementację, praktyczne zastosowanie wyników prac badawczych w celu zaprojektowania nowych, ulepszonych produktów czy technologii.

Jeśli jednostka prowadzi tego rodzaju prace, to ich wartość ujmuje na bieżąco w rozliczeniach międzyokresowych (w bilansie w aktywach – krótko- lub długoterminowych, zależnie od przewidywanego momentu ich zakończenia – w ciągu roku do dnia bilansowego czy później).
Z kolei przeniesienie do pozycji WNiP jest możliwe dopiero wtedy, gdy prace te spełnią określone warunki.
Koszty zakończonych prac rozwojowych prowadzonych przez jednostkę na własne potrzeby, poniesione przed podjęciem produkcji lub zastosowaniem technologii, zalicza się do wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli:
1) wiarygodnie ustalono te nakłady (czyli prowadzimy szczegółową ewidencję kosztów bezpośrednio związanych z prowadzonymi pracami),
2) produkt lub technologia zostały ściśle ustalone w dokumentacji technicznej,
3) stwierdzono również ich przydatność (w podobnej formie),
4) jednostka podjęła na tej podstawie decyzję o wdrożeniu technologii lub rozpoczęciu produkcji danego wyrobu (wskazane jest udokumentowanie tej decyzji),
5) koszty prac rozwojowych zostaną wg przewidywań pokryte przychodami ze sprzedaży produktów czy zastosowania technologii.

Interpretując dosłownie treść punktu 5) można stwierdzić, że przychody ze sprzedaży mają pokrywać jedynie wartość nakładów na prace rozwojowe, pominięto więc koszty wytworzenia wyrobów 🧐🧐🧐

Należy przy tym zaznaczyć, że to nie służby finansowo-księgowe powinny zajmować się udokumentowaniem realizacji nakładów w taki sposób aby można je było zaliczyć do WNiP, powinny się tym zająć osoby odpowiedzialne za prowadzenie tych prac.
Brak jakiegokolwiek dokumentu z ww. listy spowoduje, że zamiast przenieść wartość nakładów z konta rozliczeń międzyokresowych do pozycji Kosztów zakończonych prac rozwojowych (po ich zakończeniu), odpiszemy je w koszty bieżące.

Pozostaje do rozstrzygnięcia czy będą to koszty operacyjne czy też pozostałe koszty operacyjne 🤔🤔🤔.
Jeśli jednostka uzna, że nie przyniosły one jej korzyści ekonomicznych, to słusznym będzie ich odpisanie w PKO 😤😤😤.
Jeśli jednak powodem ujęcia w ich w kosztach będzie niedostateczne ich udokumentowanie przy jednoczesnym potwierdzeniu użyteczności wyników tych prac, to uzasadnione będzie ujęcie w kosztach operacyjnych 🧐🧐🧐.

Należy przy tym zaznaczyć, że w przypadku gdy brak przydatności prac stwierdzony zostanie jeszcze przed ich ukończeniem, to odpisanie (aktualnego salda rozliczeń m/o) powinno mieć miejsce nie później niż na dzień bilansowy (pozycja rozliczeń m/o nie będzie bowiem spełniała już definicji aktywów) 😭😭

Okres amortyzacji prac ujętych w WNiP powinien oczywiście odpowiadać okresowi ich ekonomicznej użyteczności, jednak jeśli nie da się go ustalić, to nie powinien być dłuższy niż 5 lat (czyli będziemy je odpisywać przez 5 lat lub krócej).

W kolejnym materiale przedstawię zasady ujmowania kosztów zakończonych prac rozwojowych PODATKOWO.


Zostaw swój komentarz 👇👇👇

Dodaj komentarz