fbpx

Koszty zakończonych prac rozwojowych – ujęcie podatkowe

🤔🤔🤔
Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (UPDOP) daje nam w tym zakresie kilka możliwości 😀
Zgodnie z art. 15 ust. 4a UPDOP Koszty prac rozwojowych mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów według jednej z zasad:
1) w miesiącu, w którym zostały poniesione
2) począwszy od miesiąca, w którym zostały poniesione w równych częściach, w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy,
3) jednorazowo w roku podatkowym, w którym zostały zakończone,
4) poprzez odpisy amortyzacyjne w okresie nie krótszym niż 12 miesięcy.

Należy zaznaczyć, że wariant nr 4) jest możliwy wyłącznie w przypadku gdy nakłady te spełnią definicję UPDOP i zostaną ujęte jako pozycja WNiP 🤓🤓🤓

Zgodnie z Art. 16b ust. 2 pkt. 3 UPDOP amortyzacji podlegają:

Koszty prac rozwojowych zakończonych WYNIKIEM POZYTYWNYM, który może być WYKORZYSTANY na potrzeby działalności gospodarczej podatnika, jeżeli 👇👇👇👇👇👇
a) produkt lub technologia wytwarzania są ściśle ustalone, a dotyczące ich koszty prac rozwojowych wiarygodnie określone, oraz


b) techniczna przydatność produktu lub technologii została przez podatnika odpowiednio udokumentowana i na tej podstawie podatnik podjął decyzję o wytwarzaniu tych produktów lub stosowaniu technologii, oraz


c) z dokumentacji dotyczącej prac rozwojowych wynika, że koszty prac rozwojowych zostaną pokryte spodziewanymi przychodami ze sprzedaży tych produktów lub zastosowania technologii.


Jak widać warunki zaliczenia do WNiP są podobne do określonych w UoR 😎😎😎


Do jednostki należy wybór metody zaliczania w koszty poniesionych nakładów 🧐🧐🧐

Dodaj komentarz