fbpx

Koszty niewykorzystanych mocy produkcyjnych


Zgodnie z art. 28 ust. 3 UoR do kosztów wytworzenia produktu nie zalicza się kosztów będących konsekwencją niewykorzystanych zdolności produkcyjnych i strat produkcyjnych.
Jeśli chodzi o straty produkcyjne, to sprawa jest dość oczywista 🤗🤗 W przypadku awarii maszyny, nieprawidłowości pojawiających się podczas produkcji skutkujących np. nadmiernym zużyciem materiałów, uszkodzenie produktów itp. poniesione dodatkowe koszty nie mogą stanowić elementu kosztu wytworzenia wyrobu gotowego 😲😲😮😮


Jeśli do produkcji zużyto 1.200 L wody zamiast 1.000 L wody z powodu nieszczelności rurociągu doprowadzającego wodę do urządzeń produkcyjnych koszty zużycia 200 L będą stanowić bieżący koszt (jeśli woda np. gdzieś się po drodze wylała, czyli nastąpiła awaria, to będzie to pozostały koszt operacyjny 😧😧)
Trudniej identyfikuje się koszty niewykorzystanych mocy produkcyjnych 😓😓😓 Załóżmy, że maszyna X produkuje miesięcznie 1.000 sztuk wyrobu gotowego. Koszt amortyzacji maszyny wynosi 10.000 zł miesięcznie, co oznacza, że na wyrób gotowy przypada kwota 10 zł amortyzacji maszyny X 🤓🤓🤓

W przypadku gdy spadnie popyt na nasz produkt X do 500 sztuk miesięcznie i jeżeli nie zmniejszymy stawki amortyzacyjnej, wartość amortyzacji przypadająca na 1 sztukę wyrobu przypada już kwota 20 zł 🤔🤔🤔


W ten sposób koszt wytworzenia wyrobu gotowego X wzrósłby o 10 zł za 1 sztukę.Ustawa w cytowanym zapisie zapobiega takim sytuacjom nakazując aby koszt niewykorzystanych zdolności produkcyjnych był ujmowany w kosztach sprzedanych wyrobów gotowych a nie podwyższać koszt wytworzenia wyrobów.W naszym przypadku będzie to 500 sztuk x 10 zł = 1.000 zł.

Podobną analizę należy wykonać w odniesieniu do innych kosztów produkcyjnych 🧐🧐🧐
Jeśli natomiast sporządzamy rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym, to zapisy będą następujące:
400 amortyzacja / 070 umorzenie maszyny X 10.000 złwycena 500 sztuk x 10 zł = 5.000 zł 601/490
W wariancie 1 saldo konta 490 wyniosłoby 10.000 zł, natomiast w drugim 5.000 zł i jest to saldo Ma, czyli spadek salda w 2 wariancie w porównaniu do 1 powoduje zmniejszenie wyniku finansowego 🙁🙁🙁


A jak ustalić zdolności produkcyjne❓


Musimy przyjąć odpowiednie założenia uwzględniające liczbę zmian w firmie produkcyjnej, wydajność maszyn oraz sezonowość produkcji. Jeśli popyt na wyroby jest sezonowy, to okresy „martwe” nie stanowią „niewykorzystania” mocy produkcyjnych. Chodzi tutaj o spadek ich wykorzystania w stosunku do początkowych założeń wynikający np. ze spadku popytu, niedostępności surowców produkcyjnych, przestojów spowodowanych awarią (ale nie planowanymi remontami, które były zakładane) czy brakiem siły roboczej.

Zostaw swój komentarz 👇👇👇

Dodaj komentarz