fbpx

Koszt wytworzenia – quiz – odpowiedzi

1. Do kosztu wytworzenia wyrobu zalicza się:
a. Koszty bezpośrednie jego produkcji
b. Koszty obcego finansowania zapasu produktów w długotrwałego przygotowania produktu do sprzedaży lub długiego okresu jego wytwarzania,
c. Koszty odsetek od kredytu zaciągniętego na zakup surowca do ich produkcji
d. Wszystkie koszty pośrednie produkcji przypisane za pomocą kluczy podziałowych
e. Koszty zarządu przypisane za pomocą kluczy podziałowych
f. Odpowiedź a-c jest prawidłowa
g. Odpowiedź a,b,d jest prawidłowa
h. Odpowiedź a,b,d,e jest prawidłowa
i. Odpowiedź a i b jest prawidłowa
j. Żadna z powyższych nie jest prawidłowa

2. Przypisanie za pomocą kluczy podziałowych kosztów ogólnego zarządu i kosztów sprzedaży do kosztu wytworzenia wyrobu gotowego:
a. Jest konieczne do właściwego ustalenia całkowitego kosztu wytworzenia wyrobu gotowego
b. Jest niezgodne z ustawą o rachunkowości, nie można tych kosztów przypisywać
c. Może służyć ustaleniu marży na sprzedaży wyrobu, ale odbywa się poza systemem kalkulacji kosztu wytworzenia
d. żadna z odpowiedzi nie jest poprawna

3. Na dzień bilansowy wycenione w koszcie wytworzenia wyroby gotowe powinny:
a. Zostać zinwentaryzowane lub objęte weryfikacją co do ich stanu ilościowego i jakościowego a ceny, po których zostaną wykazane w księgach nie mogą przewyższać ich sprzedaży netto na dzień bilansowy
b. Powinny zostać wycenione według tych samych zasad, które zastosowano w momencie ich wytworzenia
c. Powinny zostać przecenione według zasad przyjętych w polityce rachunkowości
d. żadna z odpowiedzi nie jest poprawna

4. Do kosztów bezpośrednich produktów zalicza się:
a. Materiały bezpośrednie i wynagrodzenia bezpośrednie oraz inne koszty bezpośrednie
b. Materiały bezpośrednie i wynagrodzenia bezpośrednie oraz inne koszty bezpośrednie, jeżeli są uzasadnione
c. Świadczenia na rzecz pracowników bezpośrednio zaangażowanych w produkcję danego wyrobu
d. Odpowiedzi a, c są poprawne
e. Odpowiedzi b, c są poprawne
f. żadna z odpowiedzi nie jest poprawna

5. Nieuzasadnioną część kosztów pośrednich:
a. Należy odpisać w pozostałe koszty operacyjne
b. Należy odpisać w koszt wytworzenia sprzedanych wyrobów
c. Ustalić szacunkowo, na podstawie doświadczenia z przeszłości
d. Należy dokładnie wyliczyć stosując metody statystyczne
e. Ustala się jako tę część stałych kosztów pośrednich produkcji, która przypada na niewykorzystane zdolności produkcyjne
f. Ustala się jako tę część kosztów pośrednich produkcji (stałych lub zmiennych), która przypada na niewykorzystane zdolności produkcyjne
g. Odpowiedzi a, c są poprawne
h. Odpowiedzi b, c są poprawne
i. Odpowiedzi b, c, d są poprawne
j. Odpowiedzi a, c, f są poprawne
k. Odpowiedzi b, e są poprawne
l. żadna z odpowiedzi nie jest poprawna

6. W miarę mechanizacji, automatyzacji i robotyzacji produkcji rośnie bezwzględna wysokość kosztów pośrednich produkcji a co za tym idzie:
a. Spada ich udział w koszcie wytworzenia
b. Rośnie ich udział w koszcie wytworzenia
c. Zwiększa się ryzyko niewłaściwej alokacji tych kosztów do produktów
d. Zmniejsza się ryzyko niewłaściwej alokacji tych kosztów do produktów
e. Przyjęcie niewłaściwego klucza rozliczeniowego ma większy wpływ na błędne ustalenie kosztu wytworzenia
f. Przyjęcie niewłaściwego klucza rozliczeniowego ma mniejszy wpływ na błędne ustalenie kosztu wytworzenia
g. Odpowiedzi a, c są poprawne
h. Odpowiedzi b, c są poprawne
i. Odpowiedzi b, d są poprawne
j. Odpowiedzi b, c, e są poprawne
k. Odpowiedzi a, d, f są poprawne
l. żadna z odpowiedzi nie jest poprawna

Dodaj komentarz