fbpx

Jednostki podporządkowane – definicje

Aby ustalić jaka jednostka jest jednostką podporządkowaną musimy przybliżyć sobie odpowiednie pojęcia z ustawy o rachunkowości 🧐🧐🧐

Zmiany wprowadzone przed kilku laty doprecyzowały definicje, które budziły sporo wątpliwości, ale nadal jest to temat dość szeroki.
Jednostki podporządkowane to:

—jednostki zależne

—współzależne

—stowarzyszone.
Z kolei jednostka zależna to spółka handlowa (polska lub zagraniczna), kontrolowaną przez jednostkę dominującą 🆒🆒🆒
Jednostka dominująca to głównie spółka handlowa posiadająca ponad 50% liczby głosów jednostki zależnej.
Jednostka dominująca wraz z jej jednostkami zależnymi tworzy grupę kapitałową 🤓🤓🤓🤓
Jednostka współzależna to taka, która jest kontrolowana przez więcej niż jedną jednostkę, co odbywa się na mocy zawartej między nimi umowy, umowy spółki jednostki współkontrolowanej lub jej statutu. Taka wspólna kontrola polega na kierowania polityką finansową i operacyjną tej jednostki, w celu osiągania wspólnie korzyści ekonomicznych z jej działalności.
W praktyce nie są to częste sytuacje ⬇️⬇️⬇️
Pozostałe jeszcze do zdefiniowania spółka stowarzyszona 🤔🤔🤔.

Jak łatwo się domyślić wpływ udziałowca na tę spółkę jest mniejszy niż w przypadku kontroli jednostki dominującej nad jednostką zależną 💾💾💾
Udziałowiec ten to znaczący inwestor, który posiada zaangażowanie w kapitale tej jednostki oraz wywiera na nią znaczący wpływ.

Zaangażowanie w kapitale to jakikolwiek udział w kapitale innej jednostki, mający charakter trwałego powiązania.Czyli celem posiadania udziału jest więc wywieranie wpływu na jednostkę a nie cele spekulacyjne 🚫🚫🚫
Natomiast znaczący wpływ na inną jednostkę to niemająca znamion sprawowania kontroli lub współkontroli zdolność jednostki do WPŁYWANIA na politykę finansową i operacyjną innej jednostki, w szczególności przez:
a) udział w podejmowaniu decyzji w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty lub

b) zasiadanie w organie zarządzającym, nadzorującym lub administrującym, lub

c) przeprowadzanie istotnych transakcji z tą jednostką, lub

d) udostępnianie tej jednostce informacji technicznych o zasadniczym znaczeniu dla jej działalności, lub

e) możliwość powoływania i odwoływania członków organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących, lub

f) posiadanie nie mniej niż 20% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym tej jednostki 🥳🥳🥳
Zazwyczaj spełnienie ostatniego warunku – posiadania minimum 20% udziałów (co jest zwykle równe 20% ogólnej liczby głosów) stanowi o istnieniu znaczącego wpływu na jednostkę. Również posiadanie członka zarządu w spółce, w której posiadamy udziały albo przeprowadzanie z taką spółką istotnych transakcji jest czynnikiem świadczącym o wywieraniu takiego wpływu.

Ale uwaga ❗️Jednostką stowarzyszoną jest jednostka, w której znaczący inwestor posiada ZAANGAŻOWANIE w kapitale, oraz na którą wywiera ZNACZĄCY wpływ. Muszą więc zostać spełnione oba warunki, również ten „kapitałowy”.
Nie wystarczy więc posiadanie członka zarządu czy przeprowadzanie istotnych transakcji z jednostką 🤔🤔🤔
To tyle tytułem wstępu. W kolejnym odcinku zajmiemy się wyceną udziałów w jednostkach zależnych, czyli tych, które są od nas zależne (posiadamy w nich ponad 50% głosów), współzależne (kontrolujemy je wraz z innymi jednostkami na mocy umów) oraz stowarzyszone (zwykle posiadamy min. 20% udziałów w tych jednostkach oraz wpływamy na ich politykę finansową czy operacyjną) ⏬⏬⏬

Dodaj komentarz