fbpx

Jak opisać tzw. zdarzenia po dacie bilansu w sprawozdaniu za 2019 rok❓

Przykłady zaczerpnięte z poradnika Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, które mogą być dla Was wartościową wskazówką ℹ️ przy sporządzaniu sprawozdań finansowych za 2019 rok.

W zależności od momentu, w którym nastąpi zatwierdzenie 📔 sprawozdania, ilość i jakość informacji o potencjalnym lub faktycznym wpływie pandemii na sytuację finansową i majątkową może być szerszy niż opisany w poniższych przykładach.
Na przykład, jeśli zatwierdzenie odbędzie się po wakacjach, to zapewne wiedza o spadku ⬇️ przychodów w drugim kwartale 2020 roku lub w 1 półroczu b.r. będzie już kompletna, więc będzie można stosowne informacje przedstawić precyzyjniej 🔍 niż w poniższych przykładach.

1️⃣ Pod koniec 2019 r. po raz pierwszy pojawiły się wiadomości z Chin dotyczące COVID-19 (koronawirusa). W pierwszych miesiącach 2020 r. wirus rozprzestrzenił się na całym świecie, a jego negatywny wpływ objął wiele krajów.

Chociaż w chwili publikacji niniejszego sprawozdania finansowego sytuacja ta wciąż się zmienia, wydaje się, że negatywny wpływ na handel światowy i na jednostkę może być poważniejszy niż pierwotnie oczekiwano. Kursy walut, z których korzysta jednostka, uległy osłabieniu, wartość akcji na rynkach spadła, a ceny towarów ulegają znacznej fluktuacji /są znacznie niższe. Kierownictwo uważa taką sytuację za zdarzenie nie powodujące korekt w sprawozdaniu finansowym za rok 2019, lecz za zdarzenie po dacie bilansu wymagające dodatkowych ujawnień.
Ponieważ sytuacja wciąż się rozwija, kierownictwo jednostki uważa, że nie jest możliwe przedstawienie szacunków ilościowych potencjalnego wpływu obecnej sytuacji na jednostkę. Ewentualny wpływ zostanie uwzględniony w odpisach z tytułu utraty wartości aktywów i rezerwach na oczekiwane straty w 2020 r.

lub

2️⃣ Zarząd jednostki ściśle monitoruje sytuację i szuka sposobów na zminimalizowanie wpływu na jednostkę, jednak […. brak wzrostu popytu na ropę i spadek globalnych cen ropy wpłynie bezpośrednio na przychody jednostki, jeśli ceny nie wzrosną w krótkim okresie.]
[… jednostka pozyskuje wiele produktów z Chin/krajów szczególnie dotkniętych epidemią, które są wykorzystywane w procesie produkcyjnym, a zakłócenia w łańcuchu dostaw mogą negatywnie wpłynąć na działalność produkcyjną jednostki. Jednostka posiada wystarczające zapasy, aby
utrzymać produkcję przez [okres XXX], ale jeśli łańcuch dostaw pozostanie zakłócony, wpłynie to negatywnie na przychody jednostki. To z kolei może skutkować koniecznością przeprowadzenia testu na utratę wartości ⏬aktywów.
Przychody musiałyby zostać zmniejszone ⬇️ o X% w wyniku zakłócenia łańcucha dostaw, zanim konieczne będzie rozpoznanie straty z tytułu utraty wartości.] […. na segment rekreacji i rozrywki Grupy kapitałowej prawdopodobnie wpłynie obniżony ⬇️ poziom turystyki i mniejsza liczba turystów na całym świecie.
Turystyka i podróże w kraju są o X% niższe ⬇️ niż w tym samym okresie w 2019 r., a zatem przychody z pierwszego półrocza 2020 r. prawdopodobnie będą między X% a Y% niższe niż w poprzednim roku] […. główna umowa jednostki z dostawcą z Chin dotycząca XXX została anulowana, a jednostka obecnie renegocjuje z innymi kontrahentami w sprawie anulowania podobnych umów w 2020 r.].

lub

3️⃣ Pod koniec 2019 r. po raz pierwszy pojawiły się wiadomości z Chin dotyczące koronawirusa.

W pierwszych miesiącach 2020 r. wirus rozprzestrzenił się na całym świecie, a jego negatywny wpływ nabrał dynamiki. Kierownictwo uważa taką sytuację za zdarzenie nie powodujące korekt w sprawozdaniu finansowym za rok 2019, lecz za zdarzenie po dacie bilansu wymagające dodatkowych ujawnień.
Chociaż w chwili publikacji niniejszego sprawozdania finansowego sytuacja ta wciąż się zmienia, do tej pory kierownictwo jednostki nie odnotowało zauważalnego wpływu na sprzedaż lub łańcuch dostaw jednostki, jednak nie można przewidzieć przyszłych skutków.
Kierownictwo będzie nadal monitorować potencjalny wpływ i podejmie wszelkie możliwe kroki, aby złagodzić wszelkie negatywne skutki dla jednostki.

To przykłady, które pomogą Wam w formułowaniu odpowiednich zapisów w Informacji dodatkowej, istotnych dla odbiorców sprawozdań Waszych firm.

Dodaj komentarz