fbpx

Inwentaryzacja pozostałych aktywów i pasywów cz. 2

Stan kapitału podstawowego należy przede wszystkim porównać z umową spółki i stanem wynikającym z odpisu z KRS 🧐

Stan kapitałów rezerwowych i zapasowych można zweryfikować poprzez sprawdzenie zmian jakie wystąpiły w roku bieżącym i sprawdzeniu czy są one odpowiednio udokumentowane, np. uchwałami zgromadzenia wspólników 😎.

W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą lub spółki cywilnej należy sprawdzić czy zmiany w kapitele zapasowym powstały w wyniku przeniesienia wyniku finansowego za rok ubiegły 💲 po pomniejszeniu ↘️↘️↘️o ewentualne odpisy z zysku w ciągu roku obrotowego 🤓.

Rozliczenia międzyokresowe, które podlegają rozliczaniu w ciągu roku należy przeanalizować pod względem prawidłowości ustalenia salda bilansowego.

Liczbę miesięcy pozostałą do rozliczenia mnożymy przez stawkę miesięczną i tak uzyskaną kwotę porównujemy z saldem konta. Jeżeli więc polisa ubezpieczeniowa opiewa na 6000 zł i dotyczy okresu od 1 marca do 28 lutego następnego roku, to na dzień 31 grudnia saldo powinno wynosić 6000/12*2= 1000 zł, czyli po 500 zł za 2 miesiące 🔗.

Powinniśmy dodatkowo sprawdzić dokumenty potwierdzające wydatek rozliczany w czasie (np. polisę) i prawidłowość przyjęcia okresu jego rozliczenia oraz ustalenia stawki miesięcznej📌.

Aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego są tworzone zwykle na koniec roku i w związku z tym nie ma potrzeby aby je inwentaryzować. W praktyce wygląda to tak, że rozwiązujemy pozycje utworzone w roku ubiegłym odwrotnym zapisem i tworzymy nowe na podstawie różnic między podatkową a bilansową wartością aktywów i pasywów 📙.

Podobnie rzecz ma się z rezerwami. Dokonujemy szacunków poszczególnych pozycji rezerw na koniec roku, dokonujemy odpowiednich zapisów księgowych, następnie sprawdzamy czy salda kont rezerw wykazują wartości zgodne z wyliczeniami 🗓.

Rozrachunki publiczno-prawne weryfikujemy podobnie jak rozliczenia międzyokresowe – sprawdzamy zgodność sald rozrachunków z odpowiednimi deklaracjami czy przelewami 📗.

W przypadku rozrachunków z ZUS czy US z tytułu podatku VAT w większości przypadków salda powinny być zgodne z kwotami wynikającymi z deklaracji DRA czy VAT-7/7k za ostatni miesiąc/kwartał roku obrotowego.

W przypadku innych rozliczeń międzyokresowych w pasywach bilansu dotyczących np. otrzymanych dotacji 🗓 na zakup środków trwałych czy wartości niematerialnych i prawnych, należy sprawdzić, czy wartość pozostała do rozliczenia stanowi taki odsetek wartości netto środków trwałych, jaki stanowiła wartość dotacji w wartości początkowej środków trwałych.

Odchylenia 📈📉od tej wartości mogą jednak nie stanowić nieprawidłowości a wynikać z innego momentu przyjęcia środka trwałego i innego momentu wpływu dotacji 📕.

Nie należy również zaniedbać poszczególnych pozycji rachunku zysków i strat. Wśród istotnych czynności do wykonania jest przegląd zapisów na kontach, pod względem prawidłowego ich zarachowania i zakwalifikowania do odpowiedniej pozycji rachunku zysków i strat, ich weryfikacja pod względem 📍:

1️⃣ spełniania definicji kosztu czy przychodu podatkowego w rozumieniu ustaw o podatkach dochodowych,

2️⃣ odcięcia w czasie, czyli zachowania zasady memoriału – przyporządkowania do okresu, którego dotyczą,

3️⃣ spełnienia zasady współmierności przychodów i kosztów – czyli sprawdzenie czy wszystkim zarachowanym kosztom przyporządkowano prawidłowo przychody ich dotyczące, jak również sprawdzenie czy wszystkim zaksięgowanym przychodom przypisano odpowiadające im koszty 💰.

Dodaj komentarz