fbpx

Inwentaryzacja cz. 1

Dla każdej osoby prowadzącej księgi rachunkowe oczywistym jest, że co roku należy przeprowadzić inwentaryzację.
Spisujemy środki pieniężne w kasie, asortyment magazynowy, potwierdzamy rozrachunki z kontrahentami 👭👬

Niewiele osób jednak przeprowadza inwentaryzację wszystkich pozycji aktywów i pasywów.

A taki obowiązek nakłada ustawa o rachunkowości w art. 26 ust. 1 pkt. 3, który wskazuje, że jeśli nie jest możliwe ich uzgodnienie lub potwierdzeniu poprzez spis z natury, to należy dokonać weryfikacji porównując dane z ksiąg z odpowiednimi dokumentami.

Jak więc należy to zrobić ❓
To zależy którą pozycję inwentaryzujemy.

I tak, wszelkiego rodzaju zaliczki, zarówno wpłacone na poczet środków trwałych w budowie czy zakupu towarów i usług, należy zweryfikować z odpowiednimi przelewami i fakturami. Należy ustalić czy te zaliczki nie powinny zostać rozliczone z dostawami 🧐

Może się bowiem okazać, że dostawca dostarczył już towar i nie wystawił faktury dokumentującej dostawy bo wcześniej zafakturował zaliczkę 😎

W takim przypadku może się zdarzyć, że na koncie rozliczenia zakupu “wiszą” 🏗 nam jakieś “dostawy niefakturowane”.

Czyli towar “przybył” do magazynu i został przyjęty na podstawie dokumentu PZ odzwierciedlającego dokument WZ dostawcy, co zostało zaksięgowane:
Wn 330 magazyn Ma 300 rozliczenie zakupu.

Wpłatę zaliczki ujęliśmy:
Wn 240 Zaliczki na dostawy Ma 130 rachunek bankowy

Z kolei faktura zaliczkowa powinna być ujęta:
Wn 300 rozliczenie zakupu Ma 240 Zaliczki na dostawy.

Jeśli jednak wykonaliśmy inne księgowanie albo nie skojarzyliśmy faktury zaliczkowej z dostawą na koncie 300, to możemy dokonać błędnej kwalifikacji tych operacji w bilansie.

Dlatego tak ważne jest abyśmy przeanalizowali te “otwarte” pozycje najpóźniej na koniec roku 🔍🔍

Podobnie analizujemy zaliczki na środki trwałe w budowie 🏗 czy na poczet WNiP.
Sprawdzamy czy nastąpiła już dostawa towarów czy usług stanowiących ŚTwB 🧐. Jeśli tak, należy wykazać je właśnie w tej pozycji.
Wśród WNiP nie znajdziemy odpowiedniej pozycji – zaliczki, dlatego często wykazuje się je w pozycji rozliczeń międzyokresowych. Zwykle nie są to istotne pozycje, więc rozstrzygnięcie gdzie je wykazać nie ma znaczenia dla prawidłowości aktywów.

Jeśli chodzi o ŚTwB, to inwentaryzujemy je co roku, z wyłączeniem maszyn i urządzeń na terenie strzeżonym, które wystarczy spisywać raz na 4 lata.

Ma to uzasadnienie, bowiem ŚTwB to pozycja, która się zmienia, zwykle nakłady rosną ⬆️⬆️⬆️ w ciągu roku, więc tym ważniejsze jest aby były częściej inwentaryzowane niż “stabilna” pozycja jaką są środki trwałe.

A jeśli nakłady nie ulegają zmianom❓

Ten fakt tym bardziej niepokoi bo może być przesłanką do uznania, że po prostu są to nakłady zaniechane albo nie są kontynuowane z powodu braku środków 💵 na ich sfinansowanie.

W obu tych przypadkach może zaistnieć tzw. trwała utrata wartości tych składników, co będzie wiązało się z koniecznością ich odpisania (częściowego lub nawet całkowitego) 😩

Materiały budowlane pozostawione bez odpowiedniego zabezpieczenia na placu budowy mogą ulec zniszczeniu lub utracić swoje właściwości, nie mówiąc o możliwości ich kradzieży 😨.

Pamiętajmy więc aby nie tylko przeanalizować zapisy w księgach – na koncie ŚTwB i sprawdzić czy rzeczywiście dotyczą określonej budowy a w przypadku gdy budujemy kilka obiektów – czy dotyczą właśnie tego a nie innego ŚTwB, ale również zapoznać się ze stanem technicznym oraz przydatnością tych nakładów 🤔🤔🤔.

Może się okazać bowiem, ze nie tylko nie będziemy kontynuować budowy, ale zmieniamy przeznaczenie gruntu, na którym się odbywała i trzeba będzie je usunąć ❌, co spowoduje powstanie dodatkowych kosztów, na które trzeba będzie utworzyć rezerwę 📌.

Odpis aktualizujący tworzymy w p.k.o. Wn pko Ma 079 odpisy aktualizujące ŚTwB. Saldo tego konta pomniejsza wartość bilansową ŚTwB dokładnie tak jako umorzenie wartość ś.t.

Natomiast rezerwę na przyszłe koszty likwidacji nakładów 🗑, o ile przesłanki likwidacji lub decyzja w tej sprawie powstały w roku, za który sporządzamy sprawozdanie, księgujemy:

Wn p.k.o. Ma rezerwy i wykazujemy w pasywach w pozycji Rezerw na zobowiązania.

Co istotne, zarówno odpisy aktualizujące, jak i rezerwy stanowią koszty niestanowiące KUP ⛔️.

👇👇👇

Dodaj komentarz