fbpx

Instrumenty pochodne – część 3 Kontrakty swap


Swap – umowa pomiędzy dwoma podmiotami polegająca na wymianie przyszłych strumieni płatności, które kontrahenci postrzegają w momencie transakcji jako równoważne 🕶🕶🕶
W ramach transakcji swapowej określane są zasady oraz terminy rozliczenia wspomnianych płatności.
Wartość tych strumieni pieniężnych zależy od wartości kontraktu oraz od wartości parametru rynkowego, którego kontrakt dotyczy (np. kursu waluty, indeksu giełdowego, ceny ropy naftowej czy stóp procentowych), ustalonej w sposób i na moment ustalony w umowie 🧐🧐🧐Wartość ta nosi nazwę kuponu swapowego.
Jeśli więc kontrakt dotyczy kursu waluty EUR do PLN i jego wartość wynosi 100.000 EUR a wartość parametru rynkowego określona w umowie, czyli kurs EUR/PLN wynosi 4 zł, to:— w przypadku zmiany kursu waluty na dzień określony w umowie o 0,2 zł za 1 EUR spowoduje, że jedna ze stron będzie musiała zapłacić drugiej kwotę równą:
100.000 EUR x 0,2 = 20.000 PLN 🤓🤓🤓
Kontrakt swap jest podobny do kontraktu forward pod względem symetrii ryzyka – strony są zobowiązane do wykonania kontraktu, w odróżnieniu do kontraktu opcyjnego, w którym nabywca opcji ma prawo – a sprzedawca – obowiązek wykonania umowy 😅😅😅
Natomiast istotna różnica między kontraktem swap a forward polega na tym, że wartość rozliczenia (przepływu pieniężnego) w przypadku kontraktu swap jest znana dopiero w dniu, w którym ustala się kupon swapowy (czyli wartość parametru rynkowego), natomiast w przypadku kontraktu forward jest ona znana już w momencie zawarcia umowy 🗞🗞🗞
I jeszcze jeden termin związanych z instrumentami pochodnymi – pozycja długa i krótka.
Jeśli uczestnik umowy przyjął pozycję długą, to oznacza, że zarobi 💰 na wzroście ⬆️ określonego w umowie parametru rynkowego (stopy procentowej, kursu waluty, itd.).Przyjęcie pozycji krótkiej oznacza, że zarabia💰na spadku⬇️Zajmowanie długiej pozycji określa się kupowaniem swapu, a krótkiej – sprzedażą swap.

zostaw swój komentarz 👉👉👉👉👉👉👉

Dodaj komentarz