fbpx

Instrumenty finansowe – aktywa i zobowiązania przeznaczone do obrotu

Zgodnie z § 5 ustęp 1 Rozporządzenie Jednostka klasyfikuje instrumenty finansowe w dniu ich nabycia (np. akcje, udziały, instrumenty pochodne) lub powstania (np. zobowiązania finansowe) do następujących kategorii:
1) aktywa finansowe i zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu 📙📕📗;
2) pożyczki udzielone i należności własne;
3) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności;
4) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży.
Zasady kwalifikacji do odpowiedniej grupy należy opisać w przyjętej Polityce Rachunkowości 🤔🤔🤔


W par. 6 Rozporządzenia opisano aktywa i zobowiązania przeznaczone do obrotu.
Do aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu zalicza się aktywa nabyte w celu OSIĄGNIĘCIA KORZYŚCI ekonomicznych 💰💰💰💰💰💰wynikających z KRÓTKOTERMINOWYCH ZMIAN cen oraz wahań innych czynników rynkowych ↗️↘️↙️↖️ (np. cen ropy naftowej, wahań kursów walut albo stóp procentowych) albo KRÓTKIEGO CZASU trwania nabytego instrumentu 🕐🕑🕓 (np. zakupione obligacje o krótkim terminie wykupu), a także inne aktywa finansowe, bez względu na zamiary, jakimi kierowano się przy zawieraniu kontraktu, jeżeli stanowią one składnik portfela podobnych aktywów finansowych, co do którego jest duże prawdopodobieństwo realizacji w krótkim terminie zakładanych korzyści ekonomicznych.
Ponadto do aktywów finansowych lub zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu zalicza się POCHODNE instrumenty finansowe 🧐🧐🧐, z wyjątkiem przypadku, gdy jednostka uznaje zawarte kontrakty za instrumenty zabezpieczające 🔒🔒🔒 (czyli np. zawieramy kontrakt forward na zakup waluty 100.000 EUR jako zabezpieczenie operacji przyszłej spłaty zadłużenia wobec kontrahenta unijnego, wówczas kontrakt nie jest wyceniany jako osobna pozycja, ale jego wycena skoryguje wycenę zobowiązania walutowego. O tym w kolejnych materiałach 😅😅😅).
Do zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu zalicza się również zobowiązanie do dostarczenia pożyczonych papierów wartościowych 📃📄📑🧾 oraz innych instrumentów finansowych, w przypadku zawarcia przez jednostkę umowy sprzedaży krótkiej.
A co to jest sprzedaż krótka 😟🤷‍♀️❓Odpowiedź z portalu GPW:https://www.gpw.pl/krotka-sprzedaz

Krótka sprzedaż to strategia inwestycyjna polegająca na sprzedaży papierów wartościowych NIEBĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ sprzedającego. Transakcja ta jest zawierana w celu ZARABIANIA 💰💰💰 na SPADKACH ⬇️⬇️⬇️ kursów papierów wartościowych. Inwestor przewidując, iż cena danego papieru spadnie ⬇️ sprzedaje go, po czym odkupuje go po niższej cenie. Zysk inwestora stanowi różnica pomiędzy kwotą uzyskaną ze sprzedaży papierów (po kursie wyższym) a kwotą, jaką uzyskał z tytułu ich zakupu. Inwestor traci jeżeli cena papierów wartościowych wzrośnie ⬆️⬆️⬆️.
Aktywa finansowe zaliczone przez jednostkę do przeznaczonych do obrotu, z wyjątkiem pochodnych instrumentów finansowych, jeżeli przestały być utrzymywane w celu sprzedaży w krótkim terminie, mogą być PRZEKWALIFIKOWANE do innych kategorii 🔁
Natomiast AKTYWA finansowe ZALICZONE do INNYCH kategorii NIE mogą być PRZEKWALIFIKOWANE do przeznaczonych do obrotu 🚫.
Może to mieć w wyjątkowych okolicznościach, przez które rozumie się okoliczności wynikające z jednorazowego, NADZWYCZAJNEGO zdarzenia, co do którego istnieje bardzo małe prawdopodobieństwo ponownego zaistnienia w najbliższej przyszłości 📴.
Podsumowując, aktywa finansowe i zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu to aktywa nabyte w celu OSIĄGNIĘCIA KORZYŚCI ekonomicznych 💰💰💰wynikających z KRÓTKOTERMINOWYCH ZMIAN ⬆️⬇️czynników rynkowych albo KRÓTKIEGO CZASU 🕐🕘🕠trwania nabytego instrumentu oraz POCHODNE instrumenty finansowe, z wyjątkiem instrumentów zabezpieczających 🔒.

Możliwości zmiany kwalifikacji instrumentów do innych kategorii są bardzo ograniczone 🔚 i, nawet jeśli są możliwe, to w wyjątkowych, wręcz nadzwyczajnych okolicznościach 💢.
Należy więc to uwzględnić w momencie pierwotnej kwalifikacji instrumentów finansowych.
W następnym odcinku zdefiniujemy aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności 🤩🤩🤩

Zostaw swój komentarz:
👇👇👇👇👇👇👇👇👇

Dodaj komentarz