fbpx

Dotacje na zakup lub wytworzenie środków trwałych – podatkowo

Jak rozliczyć dotację w przypadku gdy jej wpływ następuje później niż przyjęcie środka trwałego, który finansuje ❓

Wspomnę, że do niedawna poglądy organów skarbowych na ten temat były różne i w zasadzie nie było wiadomo jak postąpić 😟

W ostatnich latach linia orzecznicza się ujednoliciła w tym zakresie, więc zalecić można następującą zasadę:
Na dzień otrzymania dotacji ustalamy jaka część „historycznie” naliczonych odpisów amortyzacyjnych przypada na część sfinansowaną dotacją 💰💰💰. Jeśli dotacja finansuje np. 40% ceny nabycia ŚT a dotąd zaksięgowana amortyzacja wyniosła np. 10.000 zł, to będzie to kwota 4.000 zł.I właśnie tę kwotę eliminujemy❌ z kosztów uzyskania przychodów, czyli ujmiemy w KUP z minusem (-4.000 zł).
Od następnego miesiąca dzielimy już koszty amortyzacji na podatkowe i niepodatkowe (czyli 60% i 40% kosztów amortyzacji).
W przypadku sprzedaży ŚT sfinansowanego dotacją, jego wartość netto dla celów podatkowych jest ustalana tak jak dla celów bilansowych, czyli wartość brutto jest pomniejszana o całość dotychczasowego umorzenia 🤓🤓🤓

A na koniec mały trening czytania przepisów dotyczących rozliczenia podatkowego dotacji 🤓🤓🤓:
W rozdziale 4 UPDOP wymieniono zwolnienia przedmiotowe z podatku, czyli Rodzaje przychodów/dochodów zwolnionych od podatku (w odróżnieniu od zwolnień Podmiotowych, które dotyczą konkretnych podatników, czyli podmiotów podatku dochodowego).Zgodnie z pk. 21 art. 17 ustęp 1 ustawy wolne od podatku są:

21) dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia, z zastrzeżeniem pkt. 14a (chodzi o dotacje w ramach programu SAPARD), otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków związanych z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych zgodnie z art. 16a–16m (chodzi tu o odpisy zgodne z UPDOP, czyli podatkowe).

Niestety nie ma podstaw do wpadania w euforię 🥳 bo, jak wiemy, jednocześnie wyłączono ❌ z kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od tej części ŚT, która została dotacją sfinansowana.

Czyli efekt podatkowy dotacji jest zerowy – z jednej strony wyłączamy z opodatkowania „przychód dotacyjny”, z drugiej koszty w postaci amortyzacji – w tych samych kwotach bo dotacja rozliczana jest w przychody stopniowo, o czym pisałam w poprzednim poście.

O wyłączeniu części amortyzacji mówi art. 16 ust. 1 w pkt. 48:Nie zalicza się do KUP:

48) odpisów z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywanych, według zasad określonych w art. 16a–16m, od tej części ich wartości, która odpowiada poniesionym wydatkom na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie tych środków lub wartości niematerialnych i prawnych, odliczonym od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym albo ZWRÓCONYM podatnikowi w jakiejkolwiek formie.
Zakres tego przepisu wydaje się szerszy niż wcześniej cytowanego bo chodzi o wszelkie Zwroty nakładów, ale de facto chodzi o to samo.

A jak właściwie poprowadzić ewidencję księgową dotacji aby nie pogubić się?
O tym już w następnym poście 😄

Dodaj komentarz