fbpx

Co to jest system kontroli wewnętrznej i od czego zależy intensywność działań kontrolnych❓

Należy zacząć od tego, że kontrola wewnętrzna jest systemem polegającym na zapobieganiu nadużyciom, wypaczeniom, błędom, oszustwom czy zwykłemu marnotrawstwu 🕵️‍♀️▫️W każdej firmie istnieje system kontrolny, w przeciwnym razie jej majątek zostałby bardzo szybko rozkradziony. Jego elementem jest na przykład porównywanie ilości i rodzaju przyjmowanego zapasu 🔩⚙️ z zamówieniem czy fakturą dostawcy, ale też zwykłe zamykanie drzwi na klucz … Read more

Od czego rozpocząć prognozowanie bilansu, RZiS i Rachunku przepływów❓

▫️Jak to zrobić aby się nie zgubić i nie skończyć z sumą pasywów różną od sumy aktywów 😂🤣😂 To wcale nie jest takie oczywiste 🧐 A przecież nadal zdarza się, że banki wymagają od swoich klientów prognoz, w tym również prognoz RPP 🚣‍♀️, mimo, że firma nie ma obowiązku jego sporządzania. Dlaczego❓▫️Odpowiedź jest dość oczywista … Read more

Analiza wskaźnikowa – część 3 Wskaźniki efektywności gospodarowania majątkiem

Zazwyczaj wyliczamy je w odniesieniu do zapasów oraz należności i zobowiązań z tytułu dostaw i usług 👩‍🏫 Możemy to zrobić na 2 sposoby – albo wyliczyć wartość bezwzględną wskaźnika lub okres w dniach 👨‍🏫. Chodzi bowiem o okres od powstania należności lub zobowiązania do ich spłaty albo od zakupu lub przyjęcia zapasu 🍩🍪 do magazynu do jego sprzedaży ✅. Aby … Read more

Analiza finansowa w pigułce – część 2 Wskaźniki płynności

Trzy najważniejsze wskaźniki płynności, czyli zdolności jednostki do terminowego regulowania zobowiązań:  1️⃣ Wskaźnik płynności bieżącej – stosunek środków pieniężnych, należności krótkoterminowych i zapasów do zobowiązań krótkoterminowych (inaczej – zobowiązań bieżących). Zalecana wartość tego wskaźnika mieści się w przedziale 1,2 do 2 🆗Niższa wartość tego wskaźnika nie zawsze oznacza problemy z płynnością jeśli taka wartość utrzymuje się w … Read more

Analiza finansowa w pigułce – wskaźniki rentowności

Przedstawię 3 podstawowe wskaźniki zyskowności: 1️⃣ Rentowność sprzedaży 🕵️‍♀️ – podstawowy wskaźnik zyskowności obrazujący uzyskiwaną w firmie marżę.Wyliczamy go dzieląc ➗ zysk (netto, brutto, ze sprzedaży czy np. z działalności operacyjnej) przez przychody ze sprzedaży. W ten sposób otrzymujemy informację ile jednostek zysku ➕ otrzymujemy z jednostki osiąganego przychodu. Warto wiedzieć, że wyższą ⏫ rentownością charakteryzuje się działalność produkcyjna czy usługowa niż handlowa.Są branże, … Read more

Rozliczenia międzyokresowe jako „Rezerwy” na zwykłą działalność operacyjną

W przypadku gdy w działalności operacyjnej 🏗 występują pewne szacunki co do przyszłych kosztów, które jednak wynikają z bieżącej działalności, tworzy się Rozliczenia międzyokresowe (bierne). W celu ujęcia takiego szacunku po stronie Ma zwykle korzystamy z konta 650 lub innego w zespole „6”. Przypomnijmy, że rezerwy na pozostałą działalność operacyjną, czyli rezerwy na wszelkiego rodzaju … Read more

Rezerwy na straty – kiedy je tworzyć

Dzisiaj kilka słów o tworzeniu rezerw 🤔Niestety niestabilna sytuacja gospodarcza może spowodować konieczność ich wprowadzenia do ksiąg, więc warto wiedzieć jak to zrobić. Zgodnie z art. 35d ustęp 1 UoR Rezerwy tworzy się na: 1️⃣ pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których kwotę można w sposób wiarygodny oszacować. Jeśli nie można oszacować rezerwy … Read more