fbpx

Tarcza antykryzysowa cz. 1

1.Podstawa prawna zapowiadanych zmian terminów składania deklaracji CIT-8.Rozp. Min. Fin. z dnia 27 marca b.r.:Przedłuża się do dnia 31 maja 2020 r. ❗️ dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych, z zastrzeżeniem § 2, termin do:1) złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym, który zakończył się w okresie od dnia 1 … Read more

Jak ustalić różnice kursowe na kontach walutowych

Dziś temat z serii Zamknięcie roku dla osób pytających jak wyprowadzić konto walutowe – np. rozrachunków czy środków pieniężnych, gdy różnice kursowe nie były liczone w ciągu roku lub wyliczano je błędnie 🆘 Czyli temat „wyprowadzenia” salda w PLN, na którym operacje są ujmowane w walucie obcej 💴💶💷. Zdarza się bowiem, że w ciągu roku popełniono błędy … Read more

Koszt wytworzenia – quiz – odpowiedzi

1. Do kosztu wytworzenia wyrobu zalicza się: a. Koszty bezpośrednie jego produkcji b. Koszty obcego finansowania zapasu produktów w długotrwałego przygotowania produktu do sprzedaży lub długiego okresu jego wytwarzania, c. Koszty odsetek od kredytu zaciągniętego na zakup surowca do ich produkcji d. Wszystkie koszty pośrednie produkcji przypisane za pomocą kluczy podziałowych e. Koszty zarządu przypisane … Read more

Koszt wytworzenia – quiz

1. Do kosztu wytworzenia wyrobu zalicza się: a. Koszty bezpośrednie jego produkcji b. Koszty obcego finansowania zapasu produktów w długotrwałego przygotowania produktu do sprzedaży lub długiego okresu jego wytwarzania, c. Koszty odsetek od kredytu zaciągniętego na zakup surowca do ich produkcji d. Wszystkie koszty pośrednie produkcji przypisane za pomocą kluczy podziałowych e. Koszty zarządu przypisane … Read more

Uproszczenia – część 3

ℹ️Jednostka mikro, mała jednostka oraz OPP może zrezygnować z zachowania zasady ostrożności przy wycenie poszczególnych składników aktywów i pasywów w zakresie tworzenia odpisów aktualizujących wartość aktywów oraz rezerw na znane jednostce ryzyko, grożące straty oraz skutki innych zdarzeń. ℹ️Jednostka mikro, jednostka mała oraz OPP może ✅ dokonywać także odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych … Read more

Uproszczenia dla małych jednostek

Zacznijmy od tego, jakie jednostki ustawa o rachunkowości zalicza do „małych” ⁉️ Są to: ☑️spółki handlowe (osobowe i kapitałowe, w tym również w organizacji), z wyjątkiem spółek jawnych osób fiz. i spółek partnerskich, stosujących zasady UoR dobrowolnie ze względu na obroty < 2 mln. EUR, które nie muszą spełniać pon.limitów ☑️cywilne, z wyjątkiem tych, które stosują … Read more

Uproszczone sprawozdanie finansowe – część 1

Często spotykam się z pytaniami o to jakie firmy czy jednostki mogą sporządzać sprawozdanie według załącznika nr 4. A jak to jest z tymi załącznikami do ustawy o rachunkowości❓ Załączniki przedstawiają wzory sprawozdań dla różnych rodzajów jednostek, w tym: wprowadzenie do sprawozdania, bilans, RZiS, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale/funduszu własnym oraz dodatkowe informacje … Read more