fbpx

Uproszczone sprawozdanie finansowe – część 1

Często spotykam się z pytaniami o to jakie firmy czy jednostki mogą sporządzać sprawozdanie według załącznika nr 4. A jak to jest z tymi załącznikami do ustawy o rachunkowości❓ Załączniki przedstawiają wzory sprawozdań dla różnych rodzajów jednostek, w tym: wprowadzenie do sprawozdania, bilans, RZiS, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale/funduszu własnym oraz dodatkowe informacje … Read more

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego – zmiany 2019

Zmiany w 2019 roku w związku z nowelizacją KSR nr 7 „Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym – ujęcie i prezentacja” Znowelizowany Krajowy Standard Rachunkowości nr 7 wskazuje w pkt. 3.2.1., że korzystanie z Krajowych Standardów Rachunkowości, nie jest – w myśl art. 10 ust.3 ustawy – obligatoryjne … Read more

Zysk/strata z lat ubiegłych

Wynik lat ubiegłych (zwany też błędem podstawowym) 🧐 W pytaniach dotyczących Zamknięcia roku w księgach często pojawiał się temat jak rozstrzygnąć czy dany koszty/przychód należy ująć w wyniku roku bieżącego czy też jako zysk/stratę z lat ubiegłych.Dlatego przypominam dziś to zagadnienie 📘 Załóżmy, że w danym roku stwierdzimy, że latach ubiegłych popełniliśmy błąd 😱, który uznamy za istotny … Read more