fbpx

Analiza wskaźnikowa – część 3 Wskaźniki efektywności gospodarowania majątkiem

Zazwyczaj wyliczamy je w odniesieniu do zapasów oraz należności i zobowiązań z tytułu dostaw i usług 👩‍🏫

Możemy to zrobić na 2 sposoby – albo wyliczyć wartość bezwzględną wskaźnika lub okres w dniach 👨‍🏫.

Chodzi bowiem o okres od powstania należności lub zobowiązania do ich spłaty albo od zakupu lub przyjęcia zapasu 🍩🍪 do magazynu do jego sprzedaży ✅.

Aby to zrobić należy ustalić średni stan należności, zobowiązań czy zapasów w ciągu roku, np. jako średnią arytmetyczną na koniec każdego miesiąca 👩‍💼.

Często programy magazynowe umożliwiają wyliczenie stanu średniego z uwzględnieniem stanów dziennych📍.
▫️W przypadku wyrobów dzielimy średni stan wyrobów przez koszt wytworzenia sprzedanych wyrobów i mnożymy przez 365 dni📚.

📘Jeśli średni stan w roku 2020 wynosi np. 1.200.000 zł a KWS 12.000.000 zł, to okres od przyjęcia wyrobu do magazynu do jego sprzedaży wyniesie 1.200/12.000 x 365 dni = ok. 37 dni.

Średni stan produktów podlega sprzedaży w ciągu 37 dni, czyli jednostka dokonuje obrotu wyrobami przeciętnie 10 razy w roku (wartość roczna sprzedanych wyrobów w koszcie wytworzenia 12 mln przez przeciętny stan wyrobów w magazynie 1,2 mln = 10).

📒Analogicznie postępujemy w przypadku towarów, natomiast cykl obrotu materiałami obliczymy dzieląc średni stan materiałów przez koszty zużycia materiałów (wskaźnik ma zastosowanie głównie do materiałów produkcyjnych) i mnożąc przez 365 dni✂️.

📕 W przypadku należności, ich stan dzielimy przez przychody ze sprzedaży (najlepiej przez przychody ubruttowione, czyli powiększone o podatek VAT należny, aby wielkości były porównywalne).

📗 Nieco trudniej jest z cyklem obrotu zobowiązań, ponieważ zobowiązania z tytułu dostaw i usług dotyczą zarówno zakupów magazynowych, jak i kosztów, jednak bez kosztów podatków i opłat czy amortyzacji oraz z wyłączeniem KWS wyrobów i towarów.

📙W związku z tym przyjęto uproszczenia w zakresie kalkulacji tego wskaźnika – albo zobowiązania odnosi się do przychodów ze sprzedaży albo do kosztów działalności operacyjnej bez amortyzacji 🤔.
▫️
Jaki wzór przyjmiemy nie jest aż tak ważne jak odpowiednie interpretowanie wskaźnika i konsekwentne stosowanie danego wzoru (jeśli zmienimy sposób wyliczenia, musimy ponownie wyliczyć wskaźniki za lata ubiegłe)📈📉.

Jak wspominałam w części pierwszej na temat analizy wskaźnikowej, dokonujemy analizy poziomej wskaźnika – czyli porównania wielkości wskaźnika na przestrzeni lat, jak i porównania z wielkościami uzyskiwanymi przez inne podmioty z naszej branży🕵️‍♂️.

I dopiero wyniki tych porównań mogą stanowić wartościowe dane, z których powinnyśmy wyciągać wnioski i które mogą stanowić podstawę decyzji zarządczych📄.


Chcesz wiedzieć więcej❓

Sprawdź jak!
👇👇👇

Sprawdzam!

Dodaj komentarz