fbpx

Odpisy aktualizujące – kiedy stanowią koszt uzyskania przychodów (podatkowo)


1. W pierwszej kolejności należy podzielić należność na część, która wcześniej stanowiła podatkowo przychód należny ⁉️ i pozostałą część.

W przypadku należności z tytułu dostaw i usług przchodem należnym była wartość netto należności a pozostałą częścią – podatek VAT należny i ewentualnie naliczone odsetki za zwłokę 🤓🤓🤓.

Tylko część, która wcześniej stanowiła przychód podatkowy będzie mogła zostać objęta odpisem aktualizującym stanowiącym KUP.

W związku z tym udzielone pożyczki nigdy nie będą zakwalifikowane jako koszty podatkowe bo nigdy nie były przychodem należnym 😭😭😭

2. W drugim kroku należy ustalić czy istnieją przesłanki tzw. uprawdopodobnienia nieściągalności należności 🔜🔜🔜. 
W ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych ustanowiono katalog otwarty tych przesłanek, tzn. podatnik może również uznać inne przesłanki, niż wymienione w przepisie podatkowym za stanowiące podstawę uprawdopodobnienia nieściągalności 🤗🤗🤗

3. Zgodnie z art. 16 ust. 2a UPDOP te przesłanki, to W SZCZEGÓLNOŚCI sytuacje gdy:

a) dłużnik zmarł, został wykreślony z CEiDG, postawiony w stan likwidacji lub została ogłoszona jego upadłość

b) zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne lub został złożony wniosek o zatwierdzenie układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu, o którym mowa w ustawie z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne, lub zostało wszczęte postępowanie ugodowe w rozumieniu przepisów o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków (to do nas należy ustalenie, czy dłużnik uczestniczy w postępowaniu restrukturyzacyjnym, układowym czy ugodowym)

c) wierzytelność została potwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu i skierowana na drogę postępowania egzekucyjnego (czyli do komornika)

d) wierzytelność jest kwestionowana przez dłużnika na drodze powództwa sądowego (co oznacza każdą czynność mająca na celu uznanie danego roszczenia za nieistniejące, najbardziej spotykaną formą jest sprzeciw lub zarzuty od wydanego nakazu zapłaty- skierowane oczywiście do sądu)

Spełnienie jednej z tych przesłanek umożliwi ujęcie wartości netto należności (bez podatku należnego VAT oraz bez naliczonych odsetek) jako koszt uzyskania przychodów.

Czy to wszystko ⁉️

Niestety nie, jeśli przesłanki powyższe ustaną, wartość odpisu ujęta wcześniej w kosztach będzie musiała zostać zaliczona do przychodów podatkowych 😟😟😟.
O tym w części następnej, zapraszam do komentowania 👇👇

2 komentarze do wpisu „Odpisy aktualizujące – kiedy stanowią koszt uzyskania przychodów (podatkowo)”

  1. Czyli, sam odpis czy wykorzystanie odpisu jest KUP? Bo jak robię odpis to jest to koszt bilansowy a nie podatkowy a dopiero jak zaistnieją wyżej odpisane przesłanki mogę wykorzystać odpis i uznać wartość netto za KUP? Czy dobrze rozumie idee? Gdzieś kiedyś czytałem że nieściągalna należność może być kosztem ale jeśli był zrobiony odpis. Proszę o szersze wyjaśnienie.

    • Odpis aktualizujący może być kosztem podatkowym (w kwocie netto należności) jeśli nieściągalność należności została uprawdopodobniona. Przesłanki uprawdopodobnienia nieściągalności wymieniłam w poście.
      Skoro kosztem będzie odpis, to należy go utworzyć – najpierw bilansowo a po uprawdopodobnieniu nieściągalności – podatkowo.

Dodaj komentarz