fbpx

Instrumenty pochodne – część 2 Opcje

Zgodnie z definicją Wikipedii „opcja to pochodny instrument finansowy o niesymetrycznym profilu wypłaty, dający prawo zakupu lub sprzedaży instrumentu bazowego, po ustalonej cenie, zwanej ceną wykonania opcji, w ustalonym okresie, zwanym terminem wykonania opcji. Opcja może mieć charakter umowy zawartej na rynku nieregulowanym lub przedmiotem obrotu na giełdzie” 🤔🤔🤔 Brzmi skomplikowanie ❓❓❓ Jak pamiętasz z poprzedniego materiału … Read more

Instrumenty pochodne – część 3 Kontrakty swap ⏬⏬⏬

Swap – umowa pomiędzy dwoma podmiotami polegająca na wymianie przyszłych strumieni płatności, które kontrahenci postrzegają w momencie transakcji jako równoważne 🕶🕶🕶W ramach transakcji swapowej określane są zasady oraz terminy rozliczenia wspomnianych płatności.Wartość tych strumieni pieniężnych zależy od wartości kontraktu oraz od wartości parametru rynkowego, którego kontrakt dotyczy (np. kursu waluty, indeksu giełdowego, ceny ropy naftowej … Read more

Jednostki podporządkowane – definicje

Aby ustalić jaka jednostka jest jednostką podporządkowaną musimy przybliżyć sobie odpowiednie pojęcia z ustawy o rachunkowości 🧐🧐🧐 Zmiany wprowadzone przed kilku laty doprecyzowały definicje, które budziły sporo wątpliwości, ale nadal jest to temat dość szeroki.Jednostki podporządkowane to: —jednostki zależne —współzależne —stowarzyszone.Z kolei jednostka zależna to spółka handlowa (polska lub zagraniczna), kontrolowaną przez jednostkę dominującą 🆒🆒🆒Jednostka … Read more

Inwestycje długoterminowe – w nieruchomości – cz.1

Do inwestycji długoterminowych zaliczamy aktywa utrzymywane przez jednostkę przez okres dłuższy niż 1 rok 🔶🔶🔶 W bilansie wykazujemy je jako długoterminowe, jeśli zamierzamy je utrzymywać przez okres przekraczający 12 miesięcy od dnia bilansowego 🔜🔜🔜 Dodatkowo, celem posiadania inwestycji jest osiągnięcie korzyści ekonomicznych w postaci:1) przyrostu ich wartości ⬆️⬆️⬆️2) uzyskiwania z nich przychodów w postaci odsetek, dywidend 💰💰💰3) innych pożytków 💵💵💵 … Read more

Wierzytelności nieściągalne jako KOSZT podatkowy

Dziś kontynuujemy temat ujęcia w kosztach podatkowych nieściągalnych należności i i odpisów aktualizujących takie należności 🤓🤓🤓.Poprzednio omówiłam odpisy aktualizujące, czas na wierzytelności nieściągalne. Co do zasady, nie stanowią kosztu uzyskania przychodów wierzytelności odpisane jako nieściągalne 😭😭, z wyjątkiem:• wierzytelności, w części, w jakiej uprzednio zostały zarachowane do przychodów należnych (czyli np. stanowiły przychody ze sprzedaży, w przypadku należności … Read more

Odpisy aktualizujące – kiedy stanowią koszt uzyskania przychodów (podatkowo)

1. W pierwszej kolejności należy podzielić należność na część, która wcześniej stanowiła podatkowo przychód należny ⁉️ i pozostałą część. W przypadku należności z tytułu dostaw i usług przchodem należnym była wartość netto należności a pozostałą częścią – podatek VAT należny i ewentualnie naliczone odsetki za zwłokę 🤓🤓🤓. Tylko część, która wcześniej stanowiła przychód podatkowy będzie mogła zostać … Read more