fbpx

Rozliczenia międzyokresowe z tytułu dotacji 💰 na zakup lub wytworzenie środków trwałych 🏣 i WNiP

Dotacja na podlegające amortyzacji środki trwałe i WNiP NIE stanowi przychodu w roku jej otrzymania. Jej wartość (zwykle w momencie wpływu 🚣‍♀️) ujmujemy na koncie w zespole „8” i w bilansie w pozycji Innych rozliczeń międzyokresowych 📆 Wygląda to następująco:Wartość dotacji ujmujemy np. na koncie 840 Rozliczenie dotacji na zakup ŚT.Następnie ustalamy jaka część nakładów została sfinansowana … Read more

Dotacje na zakup lub wytworzenie środków trwałych – podatkowo 🧐

Jak rozliczyć dotację w przypadku gdy jej wpływ następuje później niż przyjęcie środka trwałego, który finansuje ❓ Wspomnę, że do niedawna poglądy organów skarbowych na ten temat były różne i w zasadzie nie było wiadomo jak postąpić 😟 W ostatnich latach linia orzecznicza się ujednoliciła w tym zakresie, więc zalecić można następującą zasadę:Na dzień otrzymania … Read more

Kapitał zapasowy

Zwykle tworzony jest w wyniku uchwały Zgromadzenia Wspólników/Udziałowców spółki, jako przeznaczenie zysku. Co istotne, uchwałę tę można w następnych latach zmienić ↩️ czyli podjąć uchwałę, która w inny sposób rozdysponuje zysk za tamten rok 🤩 W sp. z o.o. zwykle (nie wynika to wprost z KSH 📜) ujmuje się w tej pozycji również tzw. agio, czyli kwotę otrzymaną w … Read more

Kapitał rezerwowy

Jak sama nazwa wskazuje, tworzymy je w celu „zarezerwowania” środków na przyszłe wydatki 💰 Zazwyczaj są to dość znaczące przedsięwzięcia 🏗🏗, których nie możemy sfinansować z bieżącej działalności a nie chcemy też korzystać ze środków obcych 🏣 Zapis księgowy uchwały przekazującej zysk na tę właśnie pozycję kapitału powinien wyglądać np. tak:Wn 820 Rozliczenie w.f. Ma 803 Kapitał rezerwowy. … Read more

Kapitał podstawowy

Temat z pozoru prosty i łatwy, nie budzący kontrowersji 😎I tak faktycznie jest, jeśli mamy do czynienia ze spółką z o.o. lub akcyjną. W spółkach kapitałowych kapitał ten jest określony w umowie spółki 🙂🙂🙂. W przypadku gdy nie został wniesiony w pełnej wysokości (czyli nie wpłacono gotówki na poczet kapitału lub nie wniesiono wkładu rzeczowego, czyli aportu), to … Read more

Zysk/strata z lat ubiegłych 🧐

Dzisiejszy temat nieco wybiega poza kolejność (ostatnio poruszałam zagadnienie rozliczeń międzyokresowych), ale pojawił się on ostatnio w pytaniach, jakie kierujecie do mnie 🧐🧐🧐 W tej pozycji ujmujemy wynik roku poprzedniego a odbywa się to w opisany poniżej sposób. Załóżmy, że chodzi o rok 2018. Po ujęciu w księgach wszystkich zapisów przenosimy konta wynikowe na konto wyniku … Read more