fbpx

Koszty niewykorzystanych mocy produkcyjnych

Zgodnie z art. 28 ust. 3 UoR do kosztów wytworzenia produktu nie zalicza się kosztów będących konsekwencją niewykorzystanych zdolności produkcyjnych i strat produkcyjnych.Jeśli chodzi o straty produkcyjne, to sprawa jest dość oczywista 🤗🤗 W przypadku awarii maszyny, nieprawidłowości pojawiających się podczas produkcji skutkujących np. nadmiernym zużyciem materiałów, uszkodzenie produktów itp. poniesione dodatkowe koszty nie mogą … Read more

Zapasy – koszty uboczne zakupu

Jak wiadomo, do zapasów zaliczamy materiały, towary, wyroby gotowe, produkcję w toku oraz półprodukty. Co stanowi problem, jeśli chodzi o wycenę zapasów❓ Pierwsza kwestia to wycena materiałów i towarów. Ustawa wymaga dokonania jej w cenach nabycia lub w cenach zakupu, o ile koszty zakupu są nieistotne. Jak to rozstrzygnąć? Przede wszystkim należy ustalić poziom istotności dla … Read more

Instrumenty finansowe – aktywa i zobowiązania przeznaczone do obrotu

Zgodnie z § 5 ustęp 1 Rozporządzenie Jednostka klasyfikuje instrumenty finansowe w dniu ich nabycia (np. akcje, udziały, instrumenty pochodne) lub powstania (np. zobowiązania finansowe) do następujących kategorii:1) aktywa finansowe i zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu 📙📕📗;2) pożyczki udzielone i należności własne;3) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności;4) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży.Zasady kwalifikacji do … Read more

Rozporządzenie w sprawie instrumentów finansowych – definicje i pojęcia

Dziś jako wstęp do zagadnienia wyceny instrumentów finansowych omówimy pokrótce najistotniejsze pojęcia w nim występujące – część 1 1. Jednym z pojęć pojawiającym się w rozporządzeniu jest instrument pochodny – jest to instrument finansowy, którego: a) wartość jest zależna od zmiany wartości instrumentu bazowego, to jest określonej stopy procentowej, ceny papieru wartościowego (np. akcji) lub … Read more

Wycena udziałów w jednostkach podporządkowanych

Dla przypomnienia, jednostki podporządkowane to jednostki zależne (zwykle posiadamy w nich ponad 50% liczby głosów), stowarzyszone (udział min. 20%) oraz współzależne (na mocy umowy posiadamy z inną spółką ponad 50% liczby głosów) 🧐🧐🧐 Spółki zależne zaliczymy więc do powiązanych, natomiast stowarzyszone i współzależne do jednostek, w których posiadamy zaangażowanie w kapitale 🙂🙂🙂 Sposób ich wyceny określa ustawa … Read more

Jednostki powiązane i takie, w których dana jednostka posiada zaangażowanie w kapitale – definicje

Dzisiaj chciałabym wyjaśnić kwestię jednostek powiązanych i takich, między którymi istnieją pewne związki kapitałowe, inne niż „powiązanie” zdefiniowane w UoR. Jednostki powiązane to dwie lub więcej jednostek wchodzących w skład danej grupy kapitałowej 🤓🤓🤓 Przypomnę, że grupa kapitałowa składa się z jednostki dominującej (co do zasady jest to spółka handlowa posiadająca większość liczby głosów w innej … Read more