fbpx

Koszty niewykorzystanych mocy produkcyjnych

Zgodnie z art. 28 ust. 3 UoR do kosztów wytworzenia produktu nie zalicza się kosztów będących konsekwencją niewykorzystanych zdolności produkcyjnych i strat produkcyjnych.Jeśli chodzi o straty produkcyjne, to sprawa jest dość oczywista 🤗🤗 W przypadku awarii maszyny, nieprawidłowości pojawiających się podczas produkcji skutkujących np. nadmiernym zużyciem materiałów, uszkodzenie produktów itp. poniesione dodatkowe koszty nie mogą … Read more

Zapasy – koszty uboczne zakupu

Jak wiadomo, do zapasów zaliczamy materiały, towary, wyroby gotowe, produkcję w toku oraz półprodukty. Co stanowi problem, jeśli chodzi o wycenę zapasów❓ Pierwsza kwestia to wycena materiałów i towarów. Ustawa wymaga dokonania jej w cenach nabycia lub w cenach zakupu, o ile koszty zakupu są nieistotne. Jak to rozstrzygnąć? Przede wszystkim należy ustalić poziom istotności dla … Read more

Instrumenty finansowe – aktywa i zobowiązania przeznaczone do obrotu

Zgodnie z § 5 ustęp 1 Rozporządzenie Jednostka klasyfikuje instrumenty finansowe w dniu ich nabycia (np. akcje, udziały, instrumenty pochodne) lub powstania (np. zobowiązania finansowe) do następujących kategorii:1) aktywa finansowe i zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu 📙📕📗;2) pożyczki udzielone i należności własne;3) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności;4) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży.Zasady kwalifikacji do … Read more

Rozporządzenie w sprawie instrumentów finansowych – definicje i pojęcia

Dziś jako wstęp do zagadnienia wyceny instrumentów finansowych omówimy pokrótce najistotniejsze pojęcia w nim występujące – część 1 1. Jednym z pojęć pojawiającym się w rozporządzeniu jest instrument pochodny – jest to instrument finansowy, którego: a) wartość jest zależna od zmiany wartości instrumentu bazowego, to jest określonej stopy procentowej, ceny papieru wartościowego (np. akcji) lub … Read more

Instrumenty pochodne – część 2 Opcje

Zgodnie z definicją Wikipedii „opcja to pochodny instrument finansowy o niesymetrycznym profilu wypłaty, dający prawo zakupu lub sprzedaży instrumentu bazowego, po ustalonej cenie, zwanej ceną wykonania opcji, w ustalonym okresie, zwanym terminem wykonania opcji. Opcja może mieć charakter umowy zawartej na rynku nieregulowanym lub przedmiotem obrotu na giełdzie” 🤔🤔🤔 Brzmi skomplikowanie ❓❓❓ Jak pamiętasz z poprzedniego materiału … Read more

Instrumenty pochodne – część 3 Kontrakty swap ⏬⏬⏬

Swap – umowa pomiędzy dwoma podmiotami polegająca na wymianie przyszłych strumieni płatności, które kontrahenci postrzegają w momencie transakcji jako równoważne 🕶🕶🕶W ramach transakcji swapowej określane są zasady oraz terminy rozliczenia wspomnianych płatności.Wartość tych strumieni pieniężnych zależy od wartości kontraktu oraz od wartości parametru rynkowego, którego kontrakt dotyczy (np. kursu waluty, indeksu giełdowego, ceny ropy naftowej … Read more